Interimwet Stad en Milieubenadering en geluid

De Interimwet Stad- en milieubenadering biedt de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden af te wijken van de wetgeving. Daarbij kan naast milieukwaliteitsnormen ook worden afgeweken van procedurele en bevoegdheidsbepalingen.

Hier vindt u informatie over:

Algemeen

Het instrument Stad en Milieu brengt de realisering van ruimtelijke initiatieven op milieubelaste plekken dichterbij. Dat is mogelijk door drie sterk samenhangende stappen te doorlopen:

  • Stap 1: het in een zo vroeg mogelijk stadium van de ruimtelijke planvorming integreren van milieubelangen. Het zoveel mogelijk treffen van brongerichte maatregelen.
  • Stap 2: het optimaal benutten van de ruimte binnen bestaande regelgeving.
  • Stap 3: het afwijken van bestaande wettelijke milieunormen voor bodem, geluid, lucht, stank en ammoniak. Dit kan alleen als met de eerste twee stappen geen doelmatig ruimtegebruik en optimale leefomgevingskwaliteit worden bereikt.

Stap 1 en 2 zijn mogelijk binnen bestaande wetgeving en hebben betrekking op de optimalisering van het proces van de ruimtelijke planvorming. Stap 3, het afwijken van wettelijke milieunormen, is vastgelegd in de Interimwet Stad en milieubenadering.

Meer informatie vindt u op de webpagina "Interimwet Stad en Milieubenadering".


Afwijkingsbesluit

Een afwijkingsbesluit (stap-3 besluit) is het resultaat van een proces, wat zorgt voor een gedegen onderbouwing van het besluit. Uit de evaluatie van de Experimenteerwet Stad en Milieu bleek dat in de meeste gevallen de bestaande regelgeving voldoende mogelijkheden bood.

Het afwijkingsbesluit bevat ten minste:

  1. een omschrijving van het projectgebied;
  2. de milieukwaliteitsnorm of het andere wettelijke voorschrift ten aanzien waarvan het besluit een afwijking bevat;
  3. de norm voor de kwaliteit van het milieu of het andere wettelijke voorschrift, welke geldt ter vervanging van de milieukwaliteitsnorm of het andere wettelijke voorschrift waarvan wordt afgeweken;
  4. de wijze waarop nadelige gevolgen voor het milieu worden beperkt en voor zover nodig gecompenseerd,
  5. de termijn waarvoor de afwijking geldt.


Rol geluid

Artikel 2 geeft de mogelijkheid om af te wijken van milieukwaliteitsnormen waaronder geluid. Daarbij kan het gaan om de normen uit de Wet geluidhinder. In artikel 4 wordt deze mogelijkheid om af te wijken begrenst. Het mag niet gaan om milieukwaliteitsnormen die gericht zijn op luchtvaartlawaai. Daarnaast wordt ook het binnenniveau van woningen beschermd. De geluidbelasting binnen mag, bij gesloten ramen, niet meer bedragen dan 33 dB.

In de Wet geluidhinder worden via artikel 1c nog extra voorwaarden gesteld:

  • Het mag voor de Wgh alleen gaan om afwijken van het beschermingsniveau van de maximaal toelaatbare geluidbelasting. Alle andere eventuele voorwaarden of verplichtingen blijven in stand. Hierbij kan gedacht worden aan de voorwaarden voor vervangende nieuwbouw.
  • Per woning, ander geluidsgevoelig gebouw of geluidsgevoelig terrein moet de afwijking worden vastgesteld (en gemotiveerd). Er kan dus niet in een gebied generiek de maximaal toelaatbare waarde verhogen.

Wet geluidhinder

Artikel 66 Wgh bepaalt dat B&W de Interimwet stad-en-milieubenadering (vooral bedoeld voor woningbouw) ook kan toepassen voor vergunningverlening. De te volgen stappen zijn beschreven in de Interimwet stad-en-milieubenadering. Belangrijk daarbij is dat eerst alle mogelijkheden van de Wet geluidhinder zijn toegepast. Zoals toepassing van artikel 65 Wgh en de Wet milieubeheer (maatwerk). B&W moeten het toepassen van de stad-en-milieubenadering motiveren bij het verlenen van de omgevingsvergunning.