Toestemming Beperkte milieutoets en geluid

Voor een aantal activiteiten uit het Activiteitenbesluit is vooraf toestemming nodig om deze op een bepaalde locatie te mogen verrichten. Dit is de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM). Het doel is dat vooraf wordt getoetst wordt of een bepaalde activiteit op een bepaalde locatie past. De OBM bestaat uit een toestemming of een weigering. Het bevoegd gezag kan geen voorschriften aan de OBM verbinden (artikel 5.13a Besluit omgevingsrecht).

Alleen voor de cement- en betonindustrie, als een 'grote lawaaimaker', geldt  een toestemming beperkte milieutoets (mede) vanwege het aspect geluid.