Bouwen

In art. 2.1 lid 1onder a Wabo is aangegeven dat het verboden is om zonder omgevingsvergunning een bouwwerk te (ver)bouwen. Toch is niet altijd een omgevingsvergunning nodig. In Bijlage II Besluit omgevingsrecht wordt in de artikelen 2 en 3 aangegeven in welke situaties, voor bijvoorbeeld een dakkapel, er geen omgevingsvergunning voor het bouwen nodig is.

In artikel 2.10 Wabo zijn de weigeringsgronden genoemd waaraan de aanvraag voor de omgevingsvergunning bouwen getoetst moet worden. Voor het aspect geluid is alleen de toetsing aan het Bouwbesluit 2012 (art. 2.10 lid 1 onder a) van belang.

In hoofdstuk 3 wordt voor het aspect geluid de volgende zaken geregeld:

  • Afdeling 3.1 Bescherming tegen geluid van buiten, nieuwbouw
  • Afdeling 3.2 Bescherming tegen geluid van installaties, nieuwbouw
  • Afdeling 3.3 Beperking van galm, nieuwbouw
  • Afdeling 3.4 Geluidwering tussen ruimten, nieuwbouw

Gezien de reikwijdte van deze website wordt alleen informatie gegeven over "Afdeling 3.1 Bescherming van geluid van buiten".