Spoorweglawaai

Een belangrijke basis voor de bescherming van geluidgevoelige bestemmingen tegen spoorweglawaai in het ruimtelijk spoor is de Wet geluidhinder (Wgh). Sinds de invoering per 1 juli 2012 van geluidproductieplafonds voor hoofdspoorwegen via een nieuw hoofdstuk 11. Geluid in de Wet milieubeheer is de reikwijdte van de Wet geluidhinder wat betreft bescherming tegen spoorweglawaai verminderd. Toch blijft de Wet geluidhinder nog steeds een belangrijke wet.
Voor een overzicht naar wanneer de Wet geluidhinder van toepassing is wordt verwezen naar onderstaande tabel.

Wettelijk kader spoorweglawaai

Aanleg/wijziging
Spoorweg

Bouwen langs
een spoorweg

Hoofdspoorweg
(op geluidplafondkaart)

Wet milieubeheer
Hoofdstuk 11 Geluid

Wet geluidhinder
Hoofdstuk VII.
Zones langs spoorwegen

Spoorweg op zonekaart
(aangewezen in Regeling zonekaart)

Wet geluidhinder
Hoofdstuk VII.
Zones langs spoorwegen

Wet geluidhinder
Hoofdstuk VII.
Zones langs spoorwegen

Spoorweg als weg(bijvoorbeeld trams)

Wet geluidhinder
Hoofdstuk VI.
Zones langs wegen

Wet geluidhinder
Hoofdstuk VI.
Zones langs wegen

N.B. 1 De aanleg/wijziging van de meeste spoorlijnen vallen onder de systematiek van de geluidproductieplafonds.
N.B. 2 Spoorwegemplacementen vallen in het ruimtelijk spoor niet onder de Wgh. Een ruimtelijke afweging (met als onderdeel daarvan de akoestische aspecten) waarbij een spoorwegemplacement is betrokken kan beoordeeld worden via de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten)-brochure Bedrijven en milieuzonering.