Cwegdek

Het berekenen van wegverkeerslawaai is een belangrijke methode om de geluidbelasting op woningen te bepalen. De geluidreducerende effecten van stille wegdekken zijn in de bijlage III van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 verrekend in de bronterm Cwegdek.

U vindt hier informatie over:

Overzicht wegdekcorrecties

De wegdekcorrecties, horende bij het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, staan in één Excel-bestand. Dit geeft met verschillende tabbladen de waarden voor Cwegdek, Cinitieel en Ctijd.

Download bestand wegdekcorrecties, versie 12 oktober 2023

In dit bestand zijn de wegdekcorrectiefactoren gegeven voor gebruik in bijlage III van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Deze wegdekcorrectiefactoren zijn bepaald volgens de methode beschreven in bijlage III van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012.
In de CROW-publicatie nr. 316 'De wegdekcorrectie voor geluid van wegverkeer 2012' zijn de gegevens van enkele standaard RAW wegdektypen opgenomen. Van de goedgekeurde producentgebonden wegdekken uit de excelsheet, die niet in deze CROW-publicatie zijn opgenomen, zijn hieronder de Cwegdek-rapporten beschikbaar.

Gemengd verkeer

In de spreadsheet is een rekeninstrument ingebouwd waarmee u op basis van SRMI de geluidreductie van een wegdek met gemengd verkeer kunt berekenen. Vul hiertoe de gegevens over de verkeerssamenstelling en verkeerssnelheid in, en lees in de laatste kolom de geluidreductie af.

Stille banden

In het tabblad met de Cwegdek is ook in een kolom aangegeven welke aftrek er mag zijn vanwege de toepassing van stillere banden. Deze correctie is opgenomen in artikel 3.5 en 5.11 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

Aandachtspunten

De volgende punten zijn van belang voor een juist gebruik van de wegdekcorrectiefactoren:

 • De waarde voor τm is hetzelfde voor SRMI en SRMII. De snelheidsafhankelijkheid is dus voor alle octaafbanden gelijk.
 • De snelheidsafhankelijkheid voor Cwegdek is dezelfde als voor Cinitieel.
 • Alle wegdekcorrectietermen zijn alleen geldig binnen het snelheidsgebied waar zij statistisch betrouwbaar zijn. Deze snelheidsintervallen zijn van toepassing op zowel de gegevens voor SRMI en SRMII. Het snelheidsbereik waarin de Cwegdek-coëfficiënten mogen worden toegepast is aangegeven op de spreadsheet.
 • Voor categorie mv en zv (middelzware en zware voertuigen) worden dezelfde wegdekcorrectiefactoren aangehouden.

Productgebonden Cwegdek

In de CROW-publicatie nr. 316 zijn de wegdekken ingedeeld in 15 categorieën. Dit zijn voor een deel standaard wegdektypen en voor een deel categorieën waar een aantal producten met soortgelijke eigenschappen in past. Bijvoorbeeld stille elementenverhardingen en de 2 categorieën dunne deklagen. Deze categorieën zijn bedoeld om in een vroeg stadium van het akoestisch onderzoek te rekenen met een benadering van de geluidreductie, zonder dat er al een keuze voor een specifiek product gemaakt hoeft te worden. Nadat de keuze voor een bepaald product is gemaakt, worden de akoestische berekeningen aangepast met de Cwegdek van dat product.

Naast de wegdekcategorieën uit de publicatie zijn er ook veel producten in omloop, die veelal gebonden zijn aan een bepaalde producent. Voor deze producten kan de producent de Cwegdek laten vaststellen. De rapporten daarvan zullen hier als download beschikbaar zijn zodra Expertisecentrum Geluid van het RIVM deze heeft goedgekeurd.

Van de wegdekproducten zijn de volgende Cwegdek-rapporten in pdf-formaat downloadbaar. Het nummer verwijst naar het volgnummer in de spreadsheet.

Cwegdek-rapporten voor lichte motorvoertuigen:

Cwegdek-rapporten voor zware motorvoertuigen:

Levensduur stille wegdekken in Cwegdek

In het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 was de wegdekcorrectieterm gebaseerd op vergelijking van dat wegdek met het referentiewegdek, beide in nieuwe toestand. In de loop van de jaren is gebleken dat de prestaties van stille wegdekken niet over de hele levensduur gelijk blijven. De recente inzichten in de achteruitgang van de werking van een stil wegdek zijn daarom verwerkt in een aangepaste methode Cwegdek in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.
Hierin wordt de geluidreductie gedefinieerd als een gemiddelde over de totale levensduur. De totale Cwegdek-term is dan de som van de reductie in nieuwe toestand en de gemiddelde achteruitgang gedurende de levensduur. De achteruitgang van het effect van een wegdek is gegeven in een aparte term Ctijd.
In deze methode is de Cwegdek opgebouwd uit twee termen: de initiële geluidreductie Cinitieel en gemiddelde afname gedurende de levensduur Ctijd:

Cwegdek strong>= Ciniteel + Ctijd

Waarin:

 • Ciniteel = de reductie van dat wegdek in nieuwe staat ten opzichte van een referentiewegdek van gemiddelde leeftijd
 • Ctijd = de gemiddelde afname gedurende de levensduur bepaald als de helft van de totale afname van het effect na verstrijken van de levensduur. De term Ctijd is onafhankelijk van de snelheid, maar is wel afhankelijk van de voertuigcategorie en (voor SRM II) van de frequentieband

De term Ciniteel wordt beschreven met de volgende relatie:

SRMI (A-gewogen): Cinitieel,m = DLm + bm * log(vm / v0,m)

SRMII (spectraal): Cinitieel,m,i = DLm,i + bm * log(vm / v0,m)

met:

 • m: voertuigcategorieaanduiding, met lv = personenwagen, mv = lichte vrachtwagens en zv = zware vrachtwagens
 • i: octaafband-aanduiding: 1 = 63Hz tot 8 = 8kHz
 • DLm: A-gewogen wegdekcorrectie in dB(A) bij de referentiesnelheid v0,m
 • DLm,i: wegdekcorrectie per octaafband in dB bij de referentiesnelheid v0,m
 • bm: snelheidsindex in dB(A) per decade snelheidstoename
 • vm: de snelheid in km/h
 • v0,m: de referentiesnelheid in km/h. Deze is 80 km/h voor lichte motorvoertuigen en 70 km/h voor middelzware en zware motorvoertuigen

In de formules geeft de eerste term DL de wegdekcorrectie bij de referentiesnelheid aan. De tweede term de snelheidsafhankelijkheid van de wegdekcorrectie.

De coëfficiënten DLm of DLm,i en bm moeten bepaald worden via de methode van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.
Met deze aanpak wordt het mogelijk om de waarde van het referentiewegdek direct te verbinden aan de waarde van de emissiekentallen. Het referentieniveau en de emissiekentallen zijn ontleend aan dezelfde dataset.

Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006

Hieronder zijn de wegdekcorrecties, horende bij het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006, gepresenteerd in een excelbestand.

In het bestand zijn de wegdekcorrectiefactoren gegeven voor gebruik in de bijlage III van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006. Alhoewel dit met de invoering van SWUNG niet meer het vigerende voorschrift is, blijft de rekenmethode en de bijbehorende wegdekcorrecties wel nog een tijd in gebruik onder het overgangsrecht.


Contactformulier RIVM

U kunt als producent van een wegdek de Cwegdek laten vaststellen. U stuurt hiervoor uw rapport naar het Expertisecentrum Geluid van het RIVM. Als het RIVM het rapport heeft goedgekeurd, wordt als download beschikbaar gesteld op de website van Kenniscentrum InfoMil. De wegdekeigenschappen zijn dan ook verwerkt in de Exceltabellen.

Externe informatie