Dossier Wet milieubeheer en geluid

Voor het aspect geluid is vooral Hoofdstuk 11 Geluid van de Wet miliebeheervan belang. Indirect speelt geluid ook in andere hoofdstukken een rol, zoals bij Milieubeleidsplannen (Hoofdstuk 4 plannen) of in een milieueffectrapport (Hoofdstuk 7 Milieueffectrapportage).

In hoofdstuk 11 Geluid worden twee onderwerpen geregeld:

  • Geluidproductieplafonds rijkswegen en spoorwegen
  • Geluidsbelastingkaarten en actieplannen

Wet milieubeheer

De centrale doelstelling van de Wet milieubeheer is een integrale aanpak van de milieuproblematiek. Om dat doel te bereiken heeft de Wm een aantal juridische mogelijkheden om het milieu te beschermen. De wet gaat uit van de grootst mogelijke milieubescherming, verbetering van het milieu, doelmatige verwijdering van afvalstoffen en een zuinig gebruik van energie en grondstoffen. Als milieuschade bij een bepaalde activiteit niet meer te voorkomen is moet de schade geminimaliseerd worden voor zover dit mogelijk is.

De Wm regelt een groot aantal verschillende aspecten en wordt daarom wel als een raamwet beschouwd. De wet legt in grote lijnen vast welke wettelijke instrumenten er zijn om het milieu te beschermen en welke uitgangspunten daarvoor gelden. Een deel van de instrumenten (zoals de milieuvergunning) is inmiddels overgeheveld naar de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).