Geluidsgevoelige objecten Wet milieubeheer

In de Wet milieubeheer zijn geluidsgevoelige objecten aangewezen die vanwege de bestemming of het gebruik ervan bijzondere bescherming tegen geluid nodig hebben. Dit is een beperkt aantal typen objecten.

De Wet milieubeheer beschermt de volgende geluidsgevoelige objecten:

 • een woning
 • een onderwijsgebouw
 • een ziekenhuis
 • een verpleeghuis
 • een verzorgingstehuis
 • een psychiatrische inrichting
 • een kinderdagverblijf
 • een woonwagenstandplaats
 • een ligplaats bestemd voor woonschepen

Deze bescherming geldt als het gebruik van deze objecten is toegestaan volgens het bestemmingsplan, de beheersverordening, een omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan of een beheersverordening.

Delen gebouw niet geluidsgevoelig

Het is mogelijk dat delen van een gebouw niet zijn aangewezen als geluidsgevoelig object. Dat is als een deel van dat gebouw een andere bestemming heeft dan de verblijfsruimten vermeld in artikel 3 onderdelen b, c of d van het Besluit geluid milieubeheer (Bgm) Dit geldt voor de volgende gebouwen:

 • een onderwijsgebouw
 • een ziekenhuis
 • een verpleeghuis
 • een verzorgingstehuis
 • een psychiatrische inrichting
 • een kinderdagverblijf

Niet geluidsgevoelig object

Hotels, recreatiewoningen en kantoren zijn geen geluidsgevoelige objecten. Een gevangenis, jeugdgevangenis en tbs-inrichting zijn expliciet uitgesloten van het begrip woning. Die zijn genoemd in artikel 1, lid 4 Bgm.

Geluidsbelastingkaart

Op de geluidsbelastingkaart zijn de geluidsgevoelige objecten gepresenteerd. Deze presentatie is niet geschikt voor het dimensioneren van maatregelen. De presentatie op de geografische kaarten is ook niet geschikt voor een exacte bepaling van de geluidsbelasting van een geluidsgevoelig object. Daarvoor blijft men aangewezen op de standaardmethodes uit de reken- en meetvoorschriften.

Geluidproductieplafond

Geluidsgevoelige objecten zijn van belang bij de vaststelling of wijziging van een geluidproductieplafond. Bij deze situaties gelden voorkeurswaarden en maximale waarden voor de geluidsbelasting op geluidsgevoelige objecten, artikel 11.2 van de Wet milieubeheer. Er gelden dan ook binnenwaarden voor de geluidsgevoelige ruimten van geluidsgevoelige objecten.

Relatie met Wet geluidhinder

De term geluidsgevoelig object wordt ook in de Wet geluidhinder gehanteerd. De aangewezen objecten zijn in beide wetten gelijk. De Wet milieubeheer maakt geen onderscheid in woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen. In plaats daarvan wordt de verzamelterm geluidsgevoelig object gebruikt. De Wet milieubeheer kent, anders dan de Wet geluidhinder, geen gedifferentieerde normen voor de verschillende categorieën van geluidsgevoelige objecten.


Geluidsbelastingkaart

Een groot aantal overheden stelt uiterlijk 30 juni 2017 de geluidsbelastingkaarten vast. InfoMil stelt tabellen beschikbaar voor de strategische geluidsbelastingkaart. Bij het invullen van deze tabellen kunnen gemeenten en provincies het bestand met geluidgevoelige objecten gebruiken.