Regelgeving in ontwikkeling geluidproductieplafonds

Op deze pagina vindt u informatie over toekomstige ontwikkelingen in de regelgeving voor het thema geluidproductieplafonds.

Omgevingswet

Het Rijk werkt aan de Omgevingswet. Deze wet en bijbehorende Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) vervangt de bestaande wetgeving. Hierin komen onderwerpen die nu zijn beschreven in wetten en AMvB’s voor milieu, ruimtelijke ordening, bouwen, water, natuur en cultuurhistorie.
Via het aanvullingspoor geluid komen de regels voor rijksinfrastructuur uit de Wet milieubeheer en de regels van de overige bronnen uit de Wet geluidhinder in de Omgevingswet. Meer informatie over dit wetgevingstraject vindt u op aandeslagmetdeomgevingswet.nl.

Wet milieubeheer

Een overzicht van wijzigingen van de Wet milieubeheer en aanverwante regelgeving sinds juli 2012 treft u aan op Overzicht aanpassingen regelgeving.


Hoe werkt het vanaf 2022?

Hoe komt een wet tot stand?

Informatie over de wijze waarop wetgeving en uitvoeringsregelingen tot stand komen vindt u op de pagina: 'Hoe komt een wet tot stand?'. Dit is een website van de rijksoverheid.