Akoestisch rapport Geluidproductieplafonds

Met de invoering van hoofdstuk 11 Geluid in de Wet milieubeheer en de wijziging van de Wet geluidhinder per 1 juli 2012 is een nieuw "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012" gepubliceerd.
In hoofdstuk 5 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 zijn de nieuwe regels opgenomen voor het bepalen van het equivalent geluidsniveau, de geluidproductie en de geluidsbelasting vanwege wegen en spoorwegen binnen het kader van de Wet milieubeheer.

Geldend Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, versie vanaf 1 juli 2012

Bijlage V bij deze regeling ziet op het bepalen van de geluidproductie van een weg of spoorweg die onder de plafonsystematiek valt. Bijlage VI bij de regeling bevat nadere voorschriften voor het akoestisch onderzoek in het kader van een saneringsplan.