Sanering (Afdeling 11.3.6)

De beheerder van een weg of spoorweg met een geluidproductieplafond doet uiterlijk 31 december 2020 een verzoek aan de minister tot vaststelling van een saneringsplan.

Het verzoek bevat ten minste:

  • een akoestisch onderzoek naar de geluidsbelasting vanwege een (spoor)weg op saneringsobjecten bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds
  • voorstel voor een saneringsplan
  • een planning voor de uitvoering van het saneringsplan
  • een voorstel voor de saneringsmaatregelen.

Als saneringsmaatregelen leiden tot verlaging van de geluidsbelasting van saneringsobjecten doet de beheerder gelijktijdig een verzoek tot verlaging van de betrokken geluidproductieplafonds overeenkomstig het effect van de maatregelen. Voor de mogelijkheid van beroep worden de besluiten als één besluit aangemerkt.

Saneringsobjecten zijn objecten die vallen onder een of meer van de volgende categorieën:

  • Saneringsoperatie Wet geluidhinder: voor 1 januari 2007/2009 (voor spoorwegen/wegen) gemelde woningen en andere geluidsgevoelige objecten, voor zover deze nog niet zijn gesaneerd, met een geluidsbelasting bij volledige benutting van geluidproductieplafonds van meer dan 60 dB voor een weg of 65 dB voor een spoorweg
  • Aanvullende saneringsoperatie Nota Mobiliteit: woningen en in het bestemmingsplan opgenomen ligplaatsen voor woonschepen en standplaatsen voor woonwagens, met een geluidsbelasting bij volledige benutting van geluidproductieplafonds van meer dan 65 dB voor een weg of 70 dB voor een spoorweg
  • Grote groeigevallen: woningen en in het bestemmingsplan opgenomen ligplaatsen voor woonschepen en standplaatsen voor woonwagens, met een geluidsbelasting vanwege bij AMvB genoemde delen van wegen of spoorwegen bij volledige benutting van geluidproductieplafonds van meer dan 55 dB voor een weg of 60 dB voor een spoorweg.