Dossier Wro en geluid

Als procedurewet is in de Wro voor het aspect geluid niet veel geregeld. De meeste wettelijke verplichtingen rond geluid staan niet in de Wro, maar in andere wetten zoals de Wet geluidhinder.


Wet ruimtelijke ordening

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) is vooral een procedurewet. Zij bestaat uit een aantal instrumenten om de ruimtelijke besluitvorming te stroomlijnen. Daarnaast geeft zij richting in bevoegdheden in ruimtelijke besluitvorming. Het is een belangrijke wet om ruimtelijke behoeften als wonen, werken, recreëren, mobiliteit, water en natuur in een samenhangende benadering te verdelen.