Geluid bij gebiedsontwikkeling

De rol van geluidspecialist is in het proces van gebiedsontwikkeling anders dan bij het beoordelen van concept-bestemmingsplannen. Bij gebiedsontwikkeling neemt de geluidspecialist deel aan het proces en heeft een meer pro-actieve rol. Het traject wordt doorlopen in samenwerking met andere disciplines: stedenbouwkundigen, planologen, milieudeskundigen, bodemdeskundigen, verkeerskundigen, economen en ecologen, sociale disciplines.

Een proces van gebiedsontwikkeling start omdat er in een gebied een maatschappelijke urgentie is. Dit is altijd een opstelsom van meerdere (vaak sterk verschillende) problemen en kansen. Vanuit een gemeenschappelijke visie wordt in samenwerking tussen diverse werkvelden en/of actoren een gebied aangepakt. Deze probleemoplossende en uitvoeringsgerichte aanpak, die kenmerkend is voor gebiedsontwikkeling, wordt steeds meer toegepast op (boven)lokaal niveau. Bijvoorbeeld bij de transformatie van oude stadsdelen of verouderde haventerreinen naar nieuwe woon- en werkgebieden, bij de ontwikkeling van wijken waarin wonen en groen hand in hand moeten gaan of bij de transformatie van een landbouwgebied naar een natuur- en recreatiegebied.

Voor veel transitiegebieden speelt ook het aspect geluid een rol. Er kunnen geluidsbronnen in het (plan)gebied aanwezig zijn die mogelijk sturend zijn bij de indeling van het gebied of er zijn geluidsbronnen buiten het plangebied die invloed hebben op de akoestische kwaliteit in het plangebied.

U vindt hier informatie over onder andere het proces van gebiedsontwikkeling, het aspect van geluid bij het proces van gebiedsontwikkeling en succesfactoren voor de inzet van geluid.