Geur

Geur is een belangrijk milieuthema voor veehouderijen en omwonenden.  De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) omvat het toetsingskader voor de beoordeling van geur van dierenverblijven voor vergunningplichtige veehouderijen. Voor veehouderijen die volledig onder het Activiteitenbesluit vallen, gelden de geurvoorschriften van het Activiteitenbesluit. Daarnaast zijn in het Activiteitenbesluit eisen opgenomen voor andere geurbronnen.

Voor het berekenen van de geurbelasting zijn de verspreidingsmodellen  V-Stacks vergunning en V-Stacks gebied beschikbaar.

De Handreiking Wet geurhinder en veehouderij  geeft uitleg over de Wgv en het opstellen van een geurverordening.

Bij ruimtelijke plannen is de geurbelasting van belang voor het beoordelen van het woon- en leefklimaat. Het gebruik van de Wgv hierbij wordt de 'omgekeerde werking' genoemd.

pigs-678199_1920-1 vierkant kleiner

Wgv en Rgv

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) en de bijbehorende Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) zijn het toetsingskader bij de beoordeling van geur van dierenverblijven bij de omgevingsvergunning milieu. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen dieren met geuremissiefactoren en dieren zonder geuremissiefactoren.

cows-2686819_960_720 breed

Onderstaande onderwerpen hangen direct samen met deze wet- en regelgeving:

Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften  opgenomen voor agrarische activiteiten die geurhinder kunnen veroorzaken.

In paragraaf 3.5.8 staat beschreven welke eisen gelden bij het houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven. In andere paragrafen zijn eisen opgenomen voor geur van andere agrarische activiteiten, zoals het opslaan van mest en bereiden van brijvoer.

Nieuws

Ruimtelijke planvorming

Geur van veehouderijen heeft gevolgen voor het leefklimaat van mensen en voor het gebruik van de ruimte. Bij ruimtelijke planvorming moet sprake zijn van een goede ruimtelijke ordening. Dit betekent bij veehouderijen onder andere dat de geurbelasting op woningen moet worden beoordeeld.

Model V-stacks

Er zijn twee modellen waarmee de geurbelasting kan worden berekend.  Met V-Stacks vergunning wordt de geurbelasting van een individuele veehouderij berekend en dit model is aangewezen in de Rgv. Met V-Stacks gebied kan de cumulatieve geurbelasting van meerdere veehouderijen worden berekend.

Vervallen wetgeving

Tot 2007 werd geurhinder van veehouderijen beoordeeld met de Wet stankemissie veehouderijen of de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996, aangevuld met de Brochure veehouderij en Hinderwet 1985 en het Cumulatierapport.

Vragen en antwoorden

compost-1873564_1920

Hier vindt u antwoorden op vragen over verschillende onderwerpen die samenhangen met geur en veehouderij.