Lozingsvoorschriften lijmen, coaten of veredelen van textiel

De activiteit "het lijmen, coaten en veredelen van textiel, leer en bont " kent expliciete lozingsvoorschriften voor veredelen van textiel. Onder het veredelen van textiel wordt verstaan: de kwaliteit van het textiel vergroten of het textiel bepaalde eigenschappen geven. Bijvoorbeeld brandwerend maken of textiel strijkvrij maken.

Vindplaats

De voorschriften met betrekking tot afvalwater afkomstig het veredelen van textiel staan in:

  • §4.7a.5 van het Activiteitenbesluit, specifiek in artikel 4.103da. In artikel 4.103f, onderdeel d, staat de basis om bij het lozen van hulpstoffen via de ministeriële regeling regels te stellen.

Voor deze activiteit heeft men alleen de lozing op het vuilwaterriool geregeld. Voor lozingen in de bodem of in een hemelwaterriool moeten initiatiefnemers een maatwerkvoorschrift op basis van Artikel 2.2 Activiteitenbesluit aanvragen.

Voor een lozing in oppervlaktewater is een Waterwetvergunning nodig. De waterkwaliteitsbeheerder is in dat geval bevoegd gezag. Afhankelijk van de keur kan dit met een reguliere vergunning (korte procedure volgens de Algemene wet bestuursrecht).

De activiteit staat in hoofdstuk 4 van het Activiteitenbesluit. Daarom gelden de voorschriften alleen voor type A/B-bedrijven. Ze gelden niet voor type C bedrijven. Een inrichting type B moet deze activiteit vier weken voor de start melden. Een type C moet hiervoor een vergunning aanvragen of een wijziging aanvragen.

Er kan afvalwater vrijkomen bij deze activiteit. Als type-C bedrijven dit willen lozen, moet het bevoegde gezag deze lozing regelen in de omgevingsvergunning. Dit geldt voor lozen op de riolering en op de bodem. Bij een lozing in het oppervlaktewater is een watervergunning nodig.

In de oorspronkelijke tekst van het Activiteitenbesluit, is een Nota van toelichting opgenomen. Deze is hieronder verwerkt.

Gebruik milieuvriendelijke hulpstoffen

Bij het veredelen van textiel wil men de kwaliteit van het textiel vergroten. Of aan het textiel bepaalde eigenschappen geven. Hierbij gebruikt men hulpstoffen.

Het is belangrijk dat hulpstoffen worden beoordeeld op het belastend zijn voor het milieu.  De lozing van deze hulpstoffen moet men zoveel mogelijk beperken. Soms zijn deze hulpstoffen Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Afhankelijk van de milieubelasting moet er meer gebeuren om lozing tegen te gaan.

  • Het Activiteitenbesluit stelt dat stoffen waarvoor een saneringsinspanning A geldt, niet mogen worden geloosd. Dit geldt onder andere voor ZZS.
  • Stoffen en preparaten met saneringsinspanningen B of C zijn onder voorwaarden loosbaar.

Leveranciers moeten volgens de Europese REACH verordening verplicht bij hun producten (stoffen of mengsels) veiligheidsinformatieblad (VIB) met milieu-informatie te leveren. Deze informatie moet duidelijk maken of een stof geloosd mag worden en hoe een stof in de afvalfase verwijderd moet worden (als bedrijfsafval of als gevaarlijk afval). In 2016 is de Algemene Beoordelingsmethodiek voor stoffen en preparaten  (ABM) in het kader van de uitvoering van het emissiebeleid water aangepast.

In het activiteitenbesluit is uitgegaan van de ABM indeling van voor 2016. Daarin worden stoffen/preparaten in drie categorieën ingedeeld. Aan elke categorie is een «gewenste saneringsinspanning» (A, B of C) gekoppeld. In de ABM-2016 is categorie A opgedeeld in categorie ZZS en A. De gewenste saneringsinspanning vanuit het activiteitenbesluit wil zeggen:

  • A : in principe niet lozen; zo ja, dan onder strenge voorwaarden en met toepassen van Best Beschikbare Technieken (BBT). Dit geldt onder andere voor ZZS.
  • B : lozing minimaliseren; toepassen van best uitvoerbare technieken.
  • C : lozing minimaliseren.

Verboden en voorwaarden

Het Activiteitenbesluit stelt expliciet dat stoffen waarvoor een saneringsinspanning A geldt, niet mogen worden geloosd. Dit geldt onder andere voor ZZS. Dit is mogelijk door het toepassen van preventiemaatregelen waardoor verontreinigende stoffen zoveel mogelijk worden teruggehouden.

Hulpstoffen moeten bij gebruik worden beoordeeld volgens het BBT-document: "Het beoordelen van stoffen en preparaten voor de uitvoering van het emissiebeleid water" (de Algemene Beoordelings Methodiek (pdf, 163 kB)). Lozing van waterbezwaarlijke stoffen moet zoveel mogelijk worden voorkomen.

Het afvalwater moet op doelmatige wijze kunnen worden bemonsterd.

Controleaspecten

  1. Is productinformatie (veiligheidsinformatiebladen) van de bij textielveredeling/ coating gebruikte grondstoffen en hulpstoffen aanwezig?
  2. Heeft men de stoffen getoetst aan de ABM methode?
  3. Is een doelmatige controlevoorziening aanwezig?