RWZI en vergunningplicht

Voor de lozing van het gezuiverde afvalwater vanuit een zuiveringtechnisch werk op het oppervlaktewater is geen watervergunning meer nodig. Om te mogen starten is wel vooraf toestemming nodig van het bevoegd gezag (OBM).

Bedrijfsafvalwater van zuiveringsinstallaties die zelfstandig een inrichting vormen zijn wel vergunningplichtig. Dit geldt ook voor verdere verwerking van slib, zoals slibvergisting. Hiervoor moet men voorschriften in de omgevingsvergunning opnemen.

Deze lozing is toegestaan als voldaan wordt aan de eisen van het activiteitenbesluit. Het gaat daarbij om:

  • doelmatige werking van het zuiveringstechnisch werk
  • locatie van het lozingspunt
  • emissiegrenswaarden
  • bemonstering
  • analyse en
  • beoordeling van de resultaten

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) en melding

Om te mogen starten met deze activiteit heeft een bedrijf toestemming nodig van het bevoegd gezag. Deze "toestemming vooraf" heet de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM). Voor RWZI's kan een OBM verplicht zijn tot 150.000 inwonerequivalenten, vanwege de m.e.r.-beoordelingsplicht.

Bij zuiveringtechnische werken is de kans op geurhinder reëel en dient vooraf extra aandacht te worden besteed aan geuraspecten. Daarom moeten deze bedrijven bij de melding een beschrijving voegen hoe invulling wordt gegeven aan de eisen ten aanzien van de maximale geurbelasting ter plaatse van geurgevoelige objecten.

Zie voor meer informatie: