Handreiking legionellapreventie in AWZI

De Handreiking legionellapreventie in biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties is een handvat om legionellarisico's in kaart te brengen, te duiden en te beheersen. De handreiking is bedoeld voor bedrijven met biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI's) en het bevoegde gezag.

Risicobeoordeling beheersplan en monitoring

Kern van de Handreiking legionellapreventie in biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties

is om de exploitant van een AWZI te helpen met een:

  • stappenplan voor het kunnen uitvoeren van een legionella risicobeoordeling; van inventarisatie tot en met functionerend beheersplan,
  • overzicht van (eenmalige) corrigerende maatregelen,
  • overzicht van periodieke beheersmaatregelen om legionellarisico's vanuit de AWZI weg te nemen of te beperken.

Er is gekozen om naast de opstart van het risicobeoordelingsproces ook een monitoringsprogramma op te gaan zetten.

Kennishiaten

Er zijn verschillende kennishiaten benoemd in deze handreiking. Ze staan in de bijlage samengevat en geprioriteerd in een kennisagenda. De komende jaren moeten deze kennishiaten worden ingevuld.

Zo is over de vermeerdering van legionellabacteriën in AWZI's nog veel onbekend. Dit geldt ook voor de verspreiding van legionellabacteriën via aerosolen naar de omgeving, of de effectiviteit van specifieke maatregelen om dit te voorkomen. Verder is de wijze van bemonstering en detectie van legionellabacteriën in de lucht op dit moment nog niet gestandaardiseerd.

Toezicht en handhaving

Toezichthouders en bedrijven kunnen de handreiking gebruiken als referentiedocument. Het document helpt om na te gaan of voldoende wordt gedaan om legionellarisico's voor de omgeving (en de eigen medewerkers) te voorkomen of te beperken.

Voorbeeld voorschriften

Als het nodig is voor de legionellapreventie vanuit een AWZI, heeft het bevoegd gezag de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften voor te schrijven. In de bijlage van de handreiking staan voorschriften die aan een (bestaande) vergunning kunnen worden toegevoegd.

Achtergrondinformatie

Besmetting met legionellabacteriën via aerosolen kan leiden tot ernstige ziekte en soms tot overlijden. In Nederland is daarom in de afgelopen decennia legionella wet- en regelgeving geïmplementeerd voor leidingwaterinstallaties, zwembaden en koelwatersystemen met natte koeltorens als mogelijke infectiebronnen.

Inmiddels zijn in Nederland ook meerdere gevallen van longontsteking door Legionella toegeschreven aan AWZI's. In de handreiking vindt u de achtergrondinformatie om een goed begrip te krijgen van de:

  • risico's van blootstelling aan legionellabacteriën
  • mogelijke blootstellingsroutes
  • mogelijke detectiemethoden voor legionella.

Besmetting met legionella

Als er een besmetting is met legionella ligt de regie bij de GGD. De GGD deelt de verantwoordelijkheid dan met de Omgevingsdienst en de Arbeidsinspectie als toezichthoudende instanties.

De handreiking heeft een preventieve doelstelling. De handreiking is nadrukkelijk niet bedoeld om handvatten te bieden in situaties waarbij sprake is van ziektegevallen (casuïstiek) gekoppeld aan een AWZI. Mocht deze situatie zich voordoen, dan is de handreiking niet van toepassing.