Procedure keuze en rechtsbescherming bij vergunning en maatwerk


Voor de behandeling van een aanvraag en het nemen van een besluit daarover gelden regels. Zo mag het bevoegd gezag niet alles vragen. Ook mag het bevoegd gezag niet onbeperkt de tijd nemen om de beslissing op een aanvraag voor te bereiden.

Te volgen procedure

De regels voor het bevoegd gezag staan in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Daar staat ook hoe het bevoegd gezag de belanghebbende moet informeren. De 'procedure' die het bevoegd gezag moet volgen hangt af van het te nemen besluit. Dit geldt ook voor de tijd die zij hiervoor hebben. Meer hierover leest u op de pagina's bij dit onderwerp.

Overzicht procedures verlenen vergunning en maatwerk Vooroverleg Beoordelen informatie aanvraag (lozings)vergunning of maatwerk