Doel- en middelvoorschriften

Een doelvoorschrift of een middelvoorschrift kan worden gebruikt bij het opstellen van voorschriften voor een vergunning of een maatwerkbesluit. Als een middel op een de goede manier wordt gebruikt wordt voldaan aan de gestelde doelen.

Doelvoorschrift

Doelvoorschriften zijn voorschriften met een norm.  Als een grenswaarde bekend is wordt een doelvoorschrift gebruikt. Zijn er verder geen middelvoorschriften gesteld aan de beschreven activiteit? Dan bepaalt een bedrijf zelf welke techniek of maatregel het gebruikt om aan die norm te voldoen.

Middelvoorschrift

Middelvoorschriften zijn voorschriften waarin een specifieke techniek of maatregel staat voorgeschreven. Degene die een activiteit uitvoert moet deze techniek of maatregel toepassen of uitvoeren. Afwijking is alleen dan mogelijk als gelijkwaardigheid kan worden aangetoond. Een middel dat op juiste wordt gebruikt en daarnaast goed wordt onderhouden voldoet aan de wettelijk gestelde doelen.

Het bevoegd gezag kiest voor middelvoorschriften als het formuleren van en toetsing aan een doelvoorschrift niet mogelijk of te moeilijk is.

Achtergrond

Het accent bij vergunningverlening ligt op het aangeven van doelstellingen (doelvoorschriften). De manier waarop die worden bereikt (middelvoorschriften) is minder belangrijk. Deze voorkeur voor het opnemen van doelvoorschriften staat in het Besluit omgevingsrecht (Bor) Hoofdstuk 5, artikel 5.5:

'De voorschriften die aan een omgevingsvergunning worden verbonden, geven de doeleinden aan die de vergunninghouder in het belang van de bescherming van het milieu dient te verwezenlijken op een door hem te bepalen wijze.'

Techniek voorschrijven mag niet bij IPPC installaties

De vergunningverlener kan op basis van de aanvraag vergunningvoorschriften opnemen over het treffen van technische maatregelen of over de naleving van gelijkwaardige parameters. Dit volgt uit artikel 5.6 van het Bor. De vergunningverlener mag niet het gebruik van een bepaalde techniek of technologie voorschrijven bij IPPC-installaties.