Energie opwekken met water

In 2023 moet 16 % van het energieverbruik in Nederland duurzaam zijn. Dit blijkt uit het Energieakkoord.

Het uiteindelijke doel in 2050 is bijna geen uitstoot meer te hebben van broeikasgassen (zoals CO2). Concreet betekent dit 95% minder uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van het niveau van 1990. In de Energieagenda staan de afspraken tot 2050.

Verschillende vormen van energiewinning worden ingezet. Hieronder valt ook energiewinning met of op het water. Te denken valt aan:

De overheid stimuleert de duurzame productie van elektriciteit en gas, onder andere met een kennis- en implementatieprogramma Stimulering duurzame energieproductie.