Grondwater

Grondwater heeft vele functies, waaronder de drinkwaterwinning, landbouw, industrie, natuur en energie. Er moet voldoende zijn, van een goede kwaliteit. Daarnaast moet grondwaterbeheer, in het bijzonder het grondwaterpeilbeheer, zijn afgestemd op de verschillende boven- en ondergrondse functies. Een hoge grondwaterstand kan tot grondwateroverlast leiden. Een lage grondwaterstand leidt bijvoorbeeld tot:

  • paalrot bij houten funderingen of
  • verdroging van natuurgebieden.