Verdrogingsbestrijding in het NBW-Actueel

Verdroging is een bedreiging voor de natuur. Dit speelt in verschillende gebieden in Nederland en kan leiden tot verlies van biodiversiteit. Voldoende zoetwater van de juiste kwaliteit op de juiste plek is voor deze gebieden van levensbelang. Verdrogingsbestrijding zal nodig blijven met het oog op klimaatverandering en incidenteel langdurige perioden van droogte.

Het bestaande beleid is erop gericht de huidige watertekorten voor 2015 aan te pakken volgens de afspraken uit het NBW-actueel uit 2008. Er wordt gestreefd naar een robuust watersysteem, dat watertekorten (deels) kan opvangen.

In het Nationaal Waterplan (NWP) staat dat het beleid voor verdrogingbestrijding zich tot 2013 concentreert op de gebieden die op de toplijsten staan. De topgebieden zijn de meeste Natura 2000-gebieden met (grond)water-afhankelijke natuur aangevuld met gebieden van de Ecologische Hoofdstructuur. In 2015 moeten deze gebieden in orde zijn. Met name de provincies en de waterschappen nemen hiervoor maatregelen zoals het verhogen van grondwaterstanden in buffergebieden en herstel van kwel. Deze maatregelen zijn te combineren met de regionale zoetwatervoorziening en het opvangen van afvoerpieken door middel van vasthouden.

Uitgangspunt

Het uitgangspunt bij het aanpakken van verdroging is de trits 'vasthouden, bergen en aanvoeren', naar analogie van de trits voor wateroverlast. In het NWP is aangegeven dat het vasthouden en bergen van water vorm krijgt door water in natte perioden op te slaan, het (grond)water vast te houden en minder snel af te voeren. Een maatregel om water minder snel af te voeren is het herstellen van de sponswerking van hoge gronden. Daarnaast worden watergangen verondiept en verbreed. Naast het vasthouden en bergen van water blijft ook de aanvoer van water nodig om aan de waterbehoefte te voldoen.

Maatregelen combineren

De maatregelen moeten, waar mogelijk, gecombineerd worden met de maatregelen voor wateroverlast, waterkwaliteit en ecologie. Natuurlijk moeten de maatregelen voor het vasthouden van water voor watertekorten niet voor wateroverlast op andere plaatsen zorgen.

GGOR

Per gebied dient te worden afgewogen in hoeverre functies passen bij het gevoerde peilbeheer. Het Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR) biedt daarvoor een kader.

Verdringingsreeks

Bij ernstige watertekorten passen waterbeheerders de verdringingsreeks toe. De verdringingsreeks is een voorkeursvolgorde van belangen die de waterbeheerder in acht moet nemen bij het verdelen van het beschikbare water bij droogte.

Water in beeld

Water in beeld is een voortgangsrapportage van het Nationaal Waterplan. In Water in beeld van 2010 is aangegeven dat bij de uitvoering van maatregelen voor de bestrijding van wateroverlast en het bereiken van de ecologische doelen, de watersystemen zo worden ontworpen dat de opgave voor het oplossen van watertekorten in ieder geval niet verergert. De NBW-partijen spannen zich zo veel mogelijk in om het watersysteem minder kwetsbaar te maken voor tekortsituaties.

In het deelprogramma Zoetwater van het Deltaprogramma worden de effecten van klimaatverandering en sociaal economische ontwikkelingen op de watervragende functies (zoals landbouw, natuur, scheepvaart, industrie, energie, visserij en recreatie) onderzocht en worden de consequenties en kansen in beeld gebracht. Bij natuur zal daarbij ook aandacht zijn voor de effecten op verdroginggevoelige natuur.