Bronaanpak

Bronaanpak betekent: Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) daar aanpakken waar ze ontstaan. Dit kan via substitutie en procesoptimalisatie, waar haalbaar en betaalbaar. Bij de bronaanpak maakt men gebruik van de Algemene BeoordelingsMethodiek (ABM).

Uitfasering van stoffen via gebruiksverboden is geen onderdeel van de aanpak van ZZS in afvalwater. Dat gebeurt alleen via het EU-spoor.

Van Beleidsdoel naar Aanpak ZZS weren uit de leefomgeving

Aanpakken bron, substitutie, werkprocessen

Vanwege de grote gevaren van ZZS is het wenselijk dat deze stoffen niet worden geloosd. Daarom wordt eerst gekeken naar de mogelijkheden om emissie te voorkomen door het aanpakken van de bron waaruit een ZZS vrijkomt.

Bij bronaanpak ligt het accent op het voorkómen dat men bepaalde stoffen via afvalwater in het oppervlaktewater loost. Het gaat daarbij om het gebruik van stoffen (zoals ZZS) in het te beoordelen (productie)proces.

Toepassen van alternatieve stoffen voor de gebruikte ZZS (substitutie) heeft de voorkeur. Maar dit kan niet altijd. In dat geval beoordeelt men in hoeverre het toelaatbaar is dat de gebruikte stof in het te lozen afvalwater terecht komt. Hierbij beoordeelt men de mogelijkheid van het aanpassen van de werkprocessen.

Aanpassen van werkprocessen kan op verschillende manieren. Mogelijk kunnen ZZS-houdende eindproducten gerecycled worden in het primaire proces, in plaats van verbrand of gestort. Bijvoorbeeld:

  • terugwinnen van overgebleven ZZS tijdens het werkproces en zo de ZZS hergebruiken in het proces.
  • het primaire werkproces zo aan te passen dat de hoeveelheden ZZS sterk verminderen.
  • voorkomen dat ZZS niet meer in contact komen met te lozen proceswater.
  • proceswater hergebruiken.
  • proceswater reinigen van specifieke stoffen, waarna het opnieuw het primaire proces in kan.

Het bevoegd gezag beoordeelt steeds of men in ieder geval de Beste beschikbare technieken (BBT) toepast. Na het toepassen van de bronaanpak blijft over een geminimaliseerde:

  • afvalwaterstroom
  • milieubelastendheid van deze afvalwaterstroom

Als de bronaanpak onvoldoende resultaat oplevert, en er wel een duidelijke saneringsinspanning ligt volgens de ABM, is minimalisatie van de ZZS-houdende lozing de volgende stap.