Regelgeving grondwaterbeheer

Binnen het grondwaterbeheer zijn alle overheidsinstanties actief. Zowel Rijk, waterschappen, provincies als gemeenten bedienen 'knoppen' ter uitvoering van de aan hen opgedragen grondwatertaken. De regelgeving over grondwater is verspreid over meerdere wetten, besluiten en verordeningen. De Europese Kaderrichtlijn Water en de Grondwaterrichtlijn hebben een extra impuls gegeven aan de chemische en kwantitatieve bescherming van de grondwatervoorraden.

Het grondwaterbeheer heeft men juridisch geborgd door de Wet milieubeheer, de Wet bodembescherming en de Waterwet.