Schema waterregelgeving

Naast de Waterwet is ook andere regelgeving van belang voor het waterbeheer. Dit schema geeft een overzicht van relevante regelgeving voor water. Ook de relaties tussen de verschillende Europese richtlijnen, wetten en onderliggende regelgeving is weergegeven.

schema regelgeving water 20032019 Waterschapswet Kaderrichtlijn Water EU Richtlijn Overstromingsrisico's Kaderrichtlijn Mariene Strategie 2008/56 Kaderrichtlijn water, Grondwaterrichtlijn en maatschappelijke opgaven Richtlijn Prioritaire Stofffen 2013/39/EU Waterwet Zorgplicht inzameling stedelijk afvalwater Waterbesluit Waterregeling Keur Bestemmingsplan Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 Wet milieubeheer Activiteitenbesluit Lozingsbesluiten en systematiek Lozen buiten inrichtingen Besluit bodemkwaliteit Scheepsafvalstoffenbesluit Wet bodembescherming