Zuid Holland - Rijnmond - Vergunningverlening

Voor het bevoegd gezag, de deelnemende gemeenten en de provincie Zuid-Holland, zorgt de DCMR voor regulering van afvalwater lozingen op het riool, indirecte lozingen. Dit onderwerp wordt opgenomen in omgevingsvergunningen, ontheffingen en maatwerkvoorschriften. De DCMR maakt deze producten voor het bevoegd gezag.

Lozingen op het riool hebben invloed op het rioolwater in het riool en de rioolwaterzuivering. De waterbeheerders hebben een belang bij een goede regulering van indirecte afvalwaterlozingen. Waterschappen beheren de rioolwaterzuiveringen. De waterschappen moeten de zuivering van het rioolwater zo ontwerpen dat ze dit gezuiverde rioolwater mogen lozen op het oppervlaktewater. Aan de waterschappen zijn wettelijke resultaatverplichtingen opgelegd voor het behalen van waterkwaliteitsdoelstellingen. De waterschappen hebben een wettelijk adviesrecht voor vergunningen als die ook een indirecte lozing moet regelent. De waterbeheerders beschikken over specifieke kennis op het gebied van regulering met betrekking tot deze afvalwaterlozingen.

DCMR en waterbeheerders willen kennis delen bij het voorbereiden van vergunningen en toestemmingen, zowel op grond van de wettelijke adviesrol als vrijwillig in situaties waarin geen sprake is van een wettelijke adviesrol. DCMR en de betrokken waterschappen hebben werkafspraken gemaakt om de advisering praktisch in te vullen.

Samenwerkingspartners

 • Waterschap Hollandse Delta
 • Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
 • Hoogheemraadschap Delfland
 • DCMR Milieudienst Rijnmond

Beschrijving van dit voorbeeld

Huidige Situatie

Na de overdracht van taken vanuit de waterschappen naar de DCMR voor indirecte lozingen (eind 2009) was er sprake van een gewenningsproces aan de gewijzigde wetgeving. Er was behoefte om duidelijke afspraken te maken over de rolverdeling in de nieuwe situatie. In 2012 zijn werkafspraken gemaakt. In de huidige praktijk wordt uitvoering gegeven aan deze afspraken.

Wat is de gewenste situatie

Een volledige en gedegen uitvoering van de advisering van de waterschappen in overeenstemming met de werkafspraken. Invulling geven aan de wettelijk voorgeschreven en de gevraagde, gewenste advisering. De werkwijze wordt regelmatig beoordeeld op goede uitvoering.

Wat is de aanpak en concrete actie

De milieudienst zorgt ervoor dat de waterbeheerder onverwijld, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen, in kennis wordt gesteld van de ontvangst van vergunningaanvragen voor indirecte lozingen of het voornemen tot het aanvragen van een vergunning voor een indirecte lozing waarvoor de milieudienst de waterbeheerder om advies vraagt.

De waterbeheerder levert het gevraagde advies uiterlijk 3 weken na de datum waarop de waterbeheerder het verzoek om advies heeft ontvangen.

Er is verschil gemaakt in de manier waarop adviesvragen worden gesteld en de manier van betrokkenheid van de adviesgever, het waterschap. Er zijn critieria opgesteld om de verschillende soorten 'Advies' te beschrijven.

wettelijk advies

De waterbeheerder wordt volledig betrokken bij de omgevingsvergunningprocedure (start bij vooroverleg tot opstellen waterparagraaf in considerans + voorschriften en het behandelen zienswijzen) bij de volgende bedrijven:

 • bij lozingen die de doelmatige werking van de RWZI kunnen belemmeren of de
  kwaliteitsdoelstellingen van het oppervlaktewater laten overschrijden
 • IPPC-bedrijven
 • bedrijven die zuurstofbindende stoffen met een jaargemiddelde vervuilingswaarde van 5.000 inwonerequivalenten (i.e.) of meer lozen
 • bedrijven die gemiddeld per jaar meer dan 500 m3 afvalwater per dag lozen (inclusief gebruikt koelwater)

Bij deze bedrijfscategorieën is het wettelijk advies bindend. De DCMR is verantwoordelijk voor het bewaken van de termijnen.

Overige adviezen

Op basis van de aard van de lozingssituatie geeft de waterbeheerder advies over de door de milieudienst gemaakte beoordeling van de indirecte lozing, de waterparagraaf in de considerans en de voorschriften bij:

 • (petro-)chemische industrie
 • ertsverwerkende industrie
 • vatenwasserijen
 • tank(auto-)cleaningbedrijven
 • afvalverbrandingsinstallaties en grote afvalverwerkers
 • bodemsaneringen
 • zuivel/voedingsmiddelenindustrie

De DCMR levert hier de considerans en voorschriften, de waterbeheerder geeft hierop advies.

Advies bij meldingen

De milieudienst kan de waterbeheerder verzoeken om advies bij indirecte lozingen die onder algemene regels vallen, zoals

 • het Activiteitenbesluit,
 • het Besluit lozen buiten inrichtingen.

De DCMR levert considerans en voorschriften, de waterbeheerder geeft hierop advies.

Afwijking van advies

Indien de milieudienst wenst af te wijken van het door de waterbeheerder opgestelde advies, zal ze hierover eerst informeel met de waterbeheerder overleggen. Wanneer dit niet leidt tot overeenstemming, kunnen de formele wettelijke inspraakmogelijkheden (zienswijze, bezwaar­ en beroep) volgen.

Ondersteuning bij Bezwaar en beroep in procedure

De waterbeheerder ondersteunt de milieudienst bij de behandeling van bezwaar- en beroepschriften tegen besluiten op het gebied van de indirecte lozingen waarvoor de waterbeheerder advies heeft geleverd. In dat geval maken milieudienst en de waterbeheerder onderling afspraken over de wijze van ondersteuning en de termijn waarbinnen een eventueel advies moet worden aangeleverd

Wat is het resultaat?

De aanpak leidt tot advisering daar waar dit verplicht en gewenst is en nadere afstemming waar nodig.een goede advisering met duidelijke standpunten.

Waarom willen we dit project delen

De advisering vormt een belangrijk instrument in het voorkomen van ongewenste indirecte lozingen. Het onderkennen van het nut en de verplichting tot het vragen van adviezen aan de waterbeheerders bij omgevingsdiensten wordt versterkt door het vastleggen van afspraken hierover. De afspraken leveren een goede basis om te komen tot optimale invulling van de vergunningvoorschriften en voor kennisdeling.

Zo houden we de samenwerking in stand

De resultaten van de samenwerking worden zo nodig ter bespreking geagendeerd in afstemmingsoverleggen. De afspraken worden regelmatig beoordeeld en bijgestuurd. De afspraken ten aanzien van advisering zijn formeel vastgelegd in een afspraken document.


Zie ook opgestelde documenten