Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) brengt een groot aantal (ongeveer 25) vergunningen, ontheffingen en meldingen (verder te noemen toestemmingen)  samen tot één omgevingsvergunning. Voor het aspect luchtkwaliteit zijn er twee (groepen) van toestemmingen van belang:

  • het oprichten, veranderen of het inwerking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk
  • opheffen strijdigheid bestemmingsplan of beheersverordening

Daarnaast kunnen ook in andere (al dan niet "aangehaakte") toestemmingen het aspect luchtkwaliteit een rol spelen zoals bijvoorbeeld in een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming. Daarover vindt u hier geen informatie.