VI - Lucht en Geluid

Van veel wegvakken zijn geen verkeersgegevens bekend of sterk verouderd. Ook voor nieuwe situaties ontbreken deze gegevens.

De applicatie VI Lucht en Geluid:

 • geeft een inschatting van de verkeersintensiteit.
 • inzicht in de voertuigtypeverdeling (aandeel vrachtverkeer)
 • de verdeling van verkeer over het etmaal.

Deze verkeersgegevens kunt u toepassen bij luchtkwaliteit- en geluidsberekeningen voor niet-rijkswegen.

DOWNLOAD VI LUCHT EN GELUID

Bij het beginnen van VI-Lucht en Geluid geeft Excel de melding macro's wel of niet inschakelen. Kies altijd voor wel inschakelen.

Resultaten VI-Lucht en Geluid

VI-Lucht en Geluid levert over een bepaald wegvak de volgende gegevens:

 • een gemiddelde verkeersintensiteit uitgedrukt in motorvoertuigen per weekdag, per gemiddeld daguur, per gemiddeld avonduur, per gemiddeld nachtuur
 • het aandeel en de omvang van het middelzwaar en zwaar vrachtverkeer en
 • het aandeel en omvang van het autobusverkeer

Deze gegevens kunnen worden bepaald voor:

 • de huidige situatie
 • de huidige situatie +10 jaar
 • 2015, 2020, 2030

Toepassing

De applicatie kan worden gebruikt door mensen die niet geschoold zijn als verkeerskundige.

De applicatie stelt aan aantal vragen. Daarmee maakt u een schatting van de te verwachten verkeersintensiteit voor een bepaald wegvak. De schatting van de verkeersintensiteiten houdt rekening met wat u weet. Weet u minder? Des te groter is de gehanteerde onzekerheidsmarge voor de raming van de verkeersintensiteiten.

VI-Lucht en Geluid onderscheidt vier basissituaties, waarbij u:

 • geen gegevens beschikbaar heeft voor het wegvak (van uw keuze)
 • gegevens heeft gebaseerd op verkeerstellingen
 • gegevens heeft gebaseerd op een verkeersmodel of
 • zowel gegevens heeft afkomstig uit tellingen als gegevens uit een verkeersmodel

Als u verkeerstellingen gebruikt, krijgt u een goed resultaat als deze zijn uitgevoerd tijdens een spitsperiode. Bijvoorbeeld op een dinsdag of donderdag buiten een vakantieperiode. Zo krijgt u de meest betrouwbare gegevens.

Verbeteringen applicatie

Ten opzichte van de versie van 2011 is in januari 2016 de applicatie aangepast op de volgende punten:

 • het basisjaar
 • de prognosejaren
 • nieuwe verkeerscijfers toegepast
 • enkele kleine bugs verholpen.

Verantwoording

De verkeersgegevens worden bepaald per wegtype en stedelijkheidsgraad:

 • VI-Lucht en Geluid werkt op basis van acht standaard wegtypes.
 • De mate van verstedelijking is geactualiseerd en bepaald op postcode 4-gebiedsniveau. Dit betekent dat binnen een grote gemeente zich meerdere stedelijkheidsgraden kunnen voordoen.

Per wegtype en stedelijkheidsgraad is het gemiddelde percentage middelzwaar en zwaar vrachtverkeer bepaald.

Voor de weekdaggemiddelde verkeersintensiteit gaat VI Lucht en Geluid uit van de 95-percentielwaarde. En hanteert hiermee veiligheidshalve een hoge inschatting van de verkeersintensiteiten. De maximale intensiteit is de wegcapaciteit van een bepaald wegtype. Deze werkwijze sluit aan bij de eerdere versies van de applicatie.

De verkeerscijfers en de voertuigtypeverdeling zijn ontleend uit de Monitoringstool van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Het basisjaar is 2015 wegens de derogatie (uitstel en vrijstelling) voor luchtkwaliteit. De prognosejaren 2020 en 2030 zijn ook beschikbaar als rekenjaren in de NSL-Monitoringstool.

De etmaalfactoren, die VI-Lucht en Geluid toepast, stammen uit 1986. Dat lijkt oud, maar een verkennend onderzoek heeft uitgewezen dat de etmaalfactoren nog steeds voldoen.

Meer informatie: eindrapport / handleiding 2007 (pdf, 1.1 MB).

De applicatie VI-Lucht en Geluid is ontwikkeld door Goudappel Coffeng BV, in opdracht van het toenmalige ministerie van VROM. In januari 2016 zijn verbeteringen aangebracht en is de applicatie geactualiseerd.