Luchtkwaliteit en ruimtelijke planvorming

De luchtverontreiniging is afkomstig van verschillende bronnen. Denk bijvoorbeeld aan het gemotoriseerde verkeer, industriële en agrarische inrichtingen en achtergrondconcentraties van verontreinigende stoffen. Om een voldoende kwaliteit van de buitenlucht in de leefomgeving te waarborgen zijn:

  • regels opgesteld die de uitstoot van verontreinigende stoffen door de industriële en agrarische inrichtingen en het gemotoriseerde verkeer beperken.
  • grenswaarden opgesteld waaraan de kwaliteit van de buitenlucht moet voldoen.

Vooral de grenswaarden voor luchtkwaliteit zijn vaak beperkend bij ruimtelijke plannen. Uitgangspunt is dat een project niet leidt tot overschrijding van luchtkwaliteitsnormen. Als er wel sprake is van een overschrijding, dan mag een project de luchtkwaliteit niet in betekenende mate verslechteren.

Wabo Stad auto

Gevoelige functies

school_300 100

Gevoelige functies, zoals scholen en verzorgingstehuizen,  moeten bij ruimtelijke planvorming beschermd worden tegen hinder. Hiervoor geldt het Besluit gevoelige bestemmingen.

Maatregelen

electrische auto2_ 300 100

Soms is het nodig maatregelen te nemen om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te kunnen maken in ruimtelijke plannen.

Bestemmingsplan

bestemmingsplan

Bestemmingsplannen maken enerzijds hinderbronnen mogelijk en anderzijds gevoelige functies.

Afwijken bestemmingsplan

Omgevingsvergunning

Afwijken van het bestemmingsplan kan op verschillende manieren. Daarbij verschilt de doorwerking van de wetgeving voor luchtkwaliteit.

Wetgeving

Wetten

U vindt hier informatie over de relevante wetgeving en jurisprudentie.

Goede RO

goede ro_300 100

Een goede ruimtelijke ordening gaat soms verder dan de wettelijke normen.

Verwijzingen

wegwijzer

De volgende documenten en websites zijn ook interessant.