Aanpassingen regelgeving Chw en luchtkwaliteit

Melding van wijzigingen van projecten en maatregelen NSL

Aan de Wet milieubeheer (Wm) is artikel 5.12, lid 12 Wm toegevoegd dat ook bij wijzigingen in NSL-projecten of maatregelen gebruik gemaakt kan worden van de meldingsprocedure. Gevolg is dat niet alleen het vervangen van maatregelen en projecten kan worden gemeld maar ook het wijzigen van projecten (bijvoorbeeld bij verschillen tussen projectaannames in het NSL en projectbesluiten). Met de melding wordt gezorgd dat de wijzigingen onderdeel uitmaken van het NSL. Randvoorwaarde is dat de gewijzigde projecten en maatregelen per saldo een vergelijkbaar of positief effect hebben op de luchtkwaliteit, bijvoorbeeld door bijkomende maatregelen.

Bredere wijziging

Let op: deze beperkte wijziging van de meldingsplicht uit de Chw is op 23 juni 2010 gevolgd door een bredere wijziging. Bij deze bredere wijziging is het criterium van de meldingsplicht verruimd en in lijn gebracht met het brede criterium van artikel 5.16, lid 1, onder d Wm. Daarmee is de meldingsprocedure ook van toepassing voor wijzigingen die verdergaande gevolgen hebben voor de luchtkwaliteit. Voorwaarde is dat - op dezelfde wijze als bij toepassing van artikel 5.16, lid 1, onder d Wm - kan worden aangetoond dat de wijziging past binnen het NSL of het NSL niet in gevaar brengt.

Toevoegen van twee wetten in welk kader getoetst moet worden aan luchtkwaliteitseisen

In artikel 5.16 lid 2 Wm staan de bevoegdheden en voorschriften wanneer luchtkwaliteitsonderzoek (toetsing aan luchtkwaliteitseisen) moet worden uitgevoerd. Aan dit artikel zijn twee onderdelen toegevoegd:

  • f. artikel 2 Interimwet stad-en-milieubenadering
  • g. artikel 2.3 Crisis- en herstelwet

De toevoeging van onderdeel f zorgt er voor dat bij projecten waarbij gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid tot afwijken van wettelijke voorschriften volgens de Interimwet stad - en milieu de toepassing van die afwijkingsmogelijkheid geschiedt binnen de mogelijkheden van titel 5.2 van de Wet milieubeheer. Gebruikmaking van artikel 2 van de Interimwet mag er dus nooit toe leiden dat het halen van grenswaarden in gevaar komt. Datzelfde geldt voor de bevoegdheid van de gemeenteraad beschreven in artikel 2.3 van de Crisis en Herstelwet tot het vaststellen van een gebiedsontwikkelplan met projecten en maatregelen. Ook bij het uitoefenen van die bevoegdheid dient titel 5.2 van de Wet milieubeheer in acht te worden genomen.

Versnelde verwezenlijking van luchtkwaliteitsschermen in het kader van NSL

Na artikel 5.12a Wm is artikel 5.12b Wm ingevoerd. Het voorgestelde artikel 5.12b, lid 1 Wm beoogt een regeling te treffen voor de versnelde uitvoering van maatregelen aan het hoofdwegennet in het kader van het NSL. Het gaat dan uitsluitend om de niet "projectgebonden" luchtkwaliteitsschermen die zijn opgenomen in bijlage 10 van het NSL. Deze schermen moeten met het NSL uiterlijk in 2011 onderscheidenlijk 2015 te zijn gerealiseerd. Tijdige verwezenlijking van deze maatregelen is een verplichting die voortvloeit uit de opname in het NSL in verbinding met artikel 5.12, lid 9 Wm. De uitvoering ervan is een noodzakelijke ondersteuning van de doelmatigheid van het NSL.

De realisatie van de in bijlage 10 van het NSL opgenomen schermen zal deels plaatsvinden via tracébesluiten en wegaanpassingsbesluiten, wanneer deze kunnen worden gecombineerd met projecten aan het hoofdwegennet. Voor zover dat niet het geval is, biedt het voorgestelde artikel een regeling die is gericht op de tijdige realisatie. Artikel 5.12b Wm is daarmee een vangnetbepaling.

Naar verwachting zullen voor de realisatie niet een groot aantal vergunningen vereist zijn en zal het plaatsen van de schermen reeds passen binnen geldende bestemmingsplannen. Omdat hiervan niet op voorhand kan worden uitgegaan, is een regeling nodig, die belemmeringen voor het realiseren van de schermen wegneemt. Dit is niet bezwaarlijk, omdat hoogte en ligging van de schermen in het NSL reeds zijn aangegeven en de verplichting tot realisatie rechtstreeks uit artikel 5.12,lid 9 Wm voortvloeit.