Chw en luchtkwaliteit

Titel 5.2 Wet milieubeheer is van toepassing bij het vaststellen van een gebiedsontwikkelingsplan en een bestemmingsplan, zoals beschreven in artikel 2.3 van de Crisis en Herstelwet.

Algemeen

Doel van de Chw is om met kortere en nieuwe procedures (instrumenten) doelgericht te werken aan werkgelegenheid en duurzaamheid. De Chw draagt hieraan op meerdere manieren bij:

  • Voor bepaalde situaties kortere procedures (Hoofdstuk 1)
  • Het wegnemen van belemmeringen in bestaande regelgeving voor projecten (Hoofdstuk 2)
  • Generieke aanpassingen van bestaande wetten (Hoofdstuk 3)

Voor het onderwerp luchtkwaliteit is Hoofdstuk 1 en Hoofdstuk 2, afdelingen 1 (Ontwikkelingsgebieden) en afdeling 2 (Innovatieve projecten) van belang.

Procedurele versnellingen

Hoofdstuk 1 van de Chw bevat de procedurele versnellingen voor de besluiten waarop deze wet van toepassing is. Daarbij gaat het om besluiten die nodig zijn om bepaalde projecten mogelijk te maken. Dit kunnen categorieën van projecten (bijlage I) zijn of specifieke aangewezen projecten zijn (bijlage II).

De Chw kan van toepassing zijn op de volgende besluiten (waarbij het de luchtkwaliteit wordt beschouwd):

  • het vaststellen van een bestemmingsplan
  • een omgevingsvergunning (tot het afwijken van een bestemmingsplan)
  • een m.e.r.-procedure

Afwijkingen van regelgeving

In hoofdstuk 2 van de Chw wordt een aantal nieuwe instrumenten / mogelijkheden geïntroduceerd, waaronder "Ontwikkelingsgebieden" en "Innovatieve experimenten". De instrumenten biedt bevoegde gezagen de kans om vernieuwende projecten aan te melden waarvoor bestaande regels een belemmering vormen. Deze projecten worden (behalve het projectuitvoeringsbesluit) via een AMvB aangewezen. Het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Besluit uitvoering Chw) geeft precies aan bij welke projecten men van welke regels mag afwijken.

Voor het onderwerp luchtkwaliteit zijn twee instrumenten van belang:

  • Ontwikkelingsgebieden
  • Innovatieve projecten.

Ontwikkelingsgebieden

Ruimtelijke ordening en milieuregels kunnen op gespannen voet met elkaar staan. De ontwikkelingsgebieden (Afdeling 1, Hoofdstuk 2) van de Chw bieden de mogelijkheid om in aangewezen gebieden flexibeler om te gaan met de beschikbare milieuruimte. Vaak gaat het om transitiegebieden. Dit heeft als doel om bijvoorbeeld ruimte te creëren voor nieuwe bedrijven of voor nieuwe functies zoals wonen.

Artikel 2.3, lid 7 Chw biedt geen mogelijkheid af te wijken van de bepalingen in titel 5.2 Wet milieubeheer.

Titel 5.2 Wet milieubeheer is van toepassing bij het vaststellen van een gebiedsontwikkelingsplan en een bestemmingsplan, zoals beschreven in artikel 2.3 van de Crisis en Herstelwet.

Innovatieve experimenten

Regelgeving kan een drempel zijn voor innovatieve ontwikkelingen die bijdragen aan duurzaamheid. Afdeling 2 Innovatie van de Crisis- en herstelwet maakt het mogelijk om dergelijke ontwikkelingen aan te wijzen als experiment. Daardoor mag men afwijken van bepaalde regelgeving.

Artikel 2.4, lid 1 Chw biedt geen mogelijkheid af te wijken van de bepalingen in titel 5.2 Wet milieubeheer.