Meldingen

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) omvat een groot aantal IBM projecten en maatregelen (uitleg IBM/NIBM). De Wet milieubeheer (artikel 5.12, lid 12, 13 en 14) voorziet in de mogelijkheid om IBM projecten en maatregelen door een melding te wijzigen, vervangen of toe te voegen aan het NSL. Op voorwaarde dat dit niet in strijd is met het NSL.

Voor maatregelen geldt ook een uitvoeringsplicht. Wijzigingen van maatregelen zijn mogelijk zolang het effect niet afwijkt van het daarmee in het NSL bedoelde effect. Dit speelt bij maatregelen waarvan het effect in getallen kan worden beschreven. Maar ook bij maatregelen waarvan het effect kwalitatief of anderszins bekend is. Maatregelen schrappen, zonder maatregelen met vergelijkbaar effect toe te voegen, past niet in de context van de melding.

Criterium voor meldingen

Het wijzigen, vervangen en toevoegen van maatregelen, ontwikkelingen of besluiten is toegestaan. Geef bij de melding aan dat dat per saldo past binnen het NSL. Of dat het in elk geval niet in strijd is met het NSL (artikel 5.12, twaalfde lid, van de Wm).

Het wijzigen, vervangen en toevoegen van een project en/of maatregel moet u melden aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Stemt de staatssecretaris in met de melding? Dan ligt daarmee de aanpassing van het project en/of de maatregel vast in het NSL.

Berekeningen moeten aantonen dat het doel van het NSL, het halen van de grenswaarden, niet in gevaar komt. Blijft het effect van de wijziging beperkt of is het per saldo gelijk? Dan volstaat mogelijk een kwalitatieve onderbouwing.

Is er in een bepaalde periode sprake van meerdere wijzigingen van projecten en/of maatregelen in een gebied? Dan verdient het aanbeveling om een gebundelde melding te doen. Dat levert een breder beeld op van de wijzigingen in een bepaald gebied. Ook kan het de administratieve lasten voor overheden beperken.

Uitvoeringsplicht voor maatregelen

Het is ook mogelijk maatregelen na melding te wijzigen, vervangen of toe te voegen. Voor maatregelen die in het NSL staan geldt een wettelijke uitvoeringsplicht (artikel 5.12, negende lid, Wm). Dit heeft gevolgen voor de ruimte die er is om deze maatregelen anders uit te voeren. Het beperkt vooral de mogelijkheid om met een beroep op het ruime criterium minder maatregelen of minder effectieve maatregelen uit te voeren.

De uitvoeringsplicht staat in de wet om te zorgen dat de maatregelen ook werkelijk worden getroffen. Het staat individuele overheden niet vrij om maatregelen te schrappen zonder vervanging door maatregelen die het evenwicht in projecten en maatregelen herstellen.

Het NSL omvat een samenhangend pakket van maatregelen en projecten. Het is nodig om vast te houden aan het maatregelenpakket uit het kabinetsstandpunt (zie pagina 13 van het NSL). De reden hiervoor staat in het NSL. Ook het aspect gezondheid speelt hierbij een rol. De verwachting is dat overheden zich houden aan het treffen van maatregelen die bewoners in het belang van hun gezondheid in het vooruitzicht hebben.

Bijstelling maatregelenpakket NSL

Voor bijstelling van het pakket NSL maatregelen kan aanleiding zijn bij de jaarlijkse monitoring. Dit is in ieder geval bij de mid-term review in 2011 (artikel 5.12, tiende lid, Wm).

Meldingsformulier

Voor het indienen van een melding is er een meldingsformulier (doc, 115 kB). Hierin staat in detail welke categorieën van gegevens bij de melding moeten zitten.

Ingestemde meldingen

Inmiddels is met diverse meldingen ingestemd. Het gaat daarbij om wijziging of vervanging van projecten en maatregelen en het toevoegen van nieuwe maatregelen. De ingestemde meldingen zijn onderdeel van het NSL. Er zijn ook een aantal verwijzingen naar de publicaties van de ingestemde melding. Deze staan in de lijst met ingestemde meldingen (pdf, 129 kB).