Monitoring veehouderij

Veehouderijen kunnen lokaal een significante bijdrage leveren aan de concentraties fijnstof (zoals PM10). Dit zorgt bij een aantal burger- en plattelandswoningen rond veehouderijen voor een overschrijding van een grenswaarde.

Een overschrijding voor fijnstof bij zo'n woning heeft bijna altijd betrekking op de etmaalgemiddelde grenswaarde van 50 μg/m³. Bij zo'n woning mag deze grenswaarde maximaal 35 dagen per jaar overschreden worden.

Gebleken is dat de bedrijven met een overschrijding hoofdzakelijk pluimvee- en varkenshouderijen betreffen. De bedrijven met een (bijna) overschrijding liggen vooral in de provincies Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Utrecht.

Binnen de NSL monitoring is er speciaal aandacht voor de intensieve veehouderij. Deze pagina beschrijft de gevolgde werkwijze.

Monitoren van veehouderijen

De NSL monitoring bij de veehouderijen vindt met de Monitoringstool plaats. De werkwijze staat beschreven in de handleiding monitoringstool NSL. De monitoring richt zich op veehouderijen die (potentieel) flink bijdragen aan een overschrijding bij een burger- of plattelandswoning.

Invoer en controle invoergegevens

Wij vragen overheden om alle veehouderijen in de Monitoringtool in te voeren die voldoen aan minstens één van onderstaande criteria:

  • De totale emissie fijnstof is groter dan 500 kg per jaar in een gebied waar de jaargemiddelde achtergrondconcentratie fijnstof hoger is dan 27 microgram/m3..
  • De totale emissie fijnstof is groter dan 800 kg per jaar (ongeacht de hoogte van de achtergrondconcentratie).
  • De individuele luchtkwaliteitsberekening bij vergunningverlening resulteert in een totaal aantal overschrijdingsdagen van 30 dagen of meer.
  • Het bevoegd gezag heeft redenen om aan te nemen dat het toevoegen en doorrekenen van de veehouderij om een andere reden relevant is om een goed en verdedigbaar beeld te krijgen van de luchtkwaliteit.

Wij willen benadrukken dat het belangrijk is om in de Monitoringstool te controleren:

  • de veehouderijgegevens (stalkenmerken, dieraantallen, et cetera)
  • de volledigheid van de set toetspunten (TBO's) rond iedere veehouderij
  • de typering van de toetspunten (burgerwoning, eigen bedrijfswoning, et cetera)

Voor het uitvoeren van de berekeningen is het van belang dat Bureau Monitoring over de juiste invoergegevens beschikt. De gemeenten en omgevingsdiensten verwerken de gegevens in de Monitoringstool.

Berekenen van de luchtkwaliteit

Bureau Monitoring voert aan het einde van de Monitoringsronde berekeningen uit om de luchtkwaliteit rond de ingevoerde  veehouderijen vast te stellen. De uitkomsten van de berekeningen worden verwerkt in de jaarrapportage van de NSL Monitoring.

Het  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gaat vanaf 2018 op verzoek van het ministerie van IenW de invoer van de veehouderijgegevens steekproefsgewijs controleren en hierover rapporteren. Voor verkeersgegevens is deze controle al langer gangbaar als uitvoering van de motie van Tongeren.

De invoergegevens, rekenresultaten en resultaten van de steekproeven van veehouderijberekeningen worden vanaf 2018, net als bij verkeer, openbaar toegankelijk.