Omgevingsthema's en ruimtelijke planvorming

Welke kaders en onderzoeken zijn van belang bij het opstellen van bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen? Afhankelijk van de situatie en de beoogde ontwikkeling zijn verschillende omgevingsaspecten relevant. Hier vindt u de meest voorkomende omgevingsaspecten. Deze zijn toegelicht in relatie tot het bestemmingsplan. In een aantal gevallen ook in relatie tot de Omgevingsvergunning afwijken. Het (wettelijk) kader, de gevoelige functies/te beschermen kwaliteiten en mogelijke maatregelen geven u inzicht in de benodigde afweging bij ruimtelijke besluiten.

Geluid

Luchtkwaliteit

Externe veiligheid

Geur bedrijven

Trillingen

Natuur

Geur en Veehouderij

Bodemkwaliteit

Grondwater

Waterbeheer

Energie

Kabels en leidingen

Windhinder

Licht

Ammoniak en Veehouderij