Regelgeving in ontwikkeling: Veiligheid in het Activiteitenbesluit

Deze pagina geeft een overzicht van toekomstige wijzigingen van het Activiteitenbesluit over het aspect Veiligheid.

Tabel toekomstige wijzigingen Activiteitenbesluit en -regeling (de fragmentlink zelf wordt niet getoond)

Zie voor informatie over alle wijzigingen van het Activiteitenbesluit: Regelgeving in ontwikkeling Activiteitenbesluit.

Wijzigingen kleiduiven (reparaties 'vierde tranche')

Naast de op 1 januari 2017 in werking getreden wijzigingen van Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling, wijzigt er in hetzelfde wijzigingsbesluit en -regeling nog een en ander rond kleiduivenschieten. Deze treden later in werking,  naar verwachting op 1 oktober 2017, met een nog te publiceren apart inwerkingtredingsbesluit.

Wijziging Activiteitenregeling actualisatie PGS 15

Deze wijziging verwerkte de geactualiseerde PGS 15 (inclusief meer maatwerkmogelijkheden) en een aantal andere normen in de Activiteitenregeling. Verder bevatte de wijziging een aanvulling van bijlage 13 over zeer zorgwekkende stoffen en reparaties van fouten en onduidelijkheden.

De volgende nieuwe of herziene PGS richtlijnen uit 2016 of 2015 zijn aangewezen als BBT document in de Regeling omgevingsrecht (Mor):

  • PGS 15 over verpakte gevaarlijke stoffen
  • PGS 29 over bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks
  • PGS 32 over explosieven voor civiel gebruik
  • PGS 35 over afleverinstallaties van waterstof voor wegvoertuigen

Status
De wijzigingsregeling is op 6 april 2017 voorgepubliceerd in Staatscourant nummer 18777. De definitieve wijziging is op 26 september 2017 gepubliceerd in Staatscourant nummer 53562 en trad in werking op 1 oktober 2017.

Activiteitenbesluit en Omgevingswet

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zal het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling of het Besluit omgevingsrecht niet meer grootschalig wijzigen.

Toekomstige wijzigingen in milieuregelgeving verwerkt het ministerie in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en andere regelgeving onder de Omgevingswet.


Regelgeving in ontwikkeling Activiteitenbesluit

Links thema's Regelgeving in ontwikkeling AB