Stand van zaken hittewerende bekleding

Op 12 januari 2022 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan over de hittewerende bekleding op tankwagens. Hieruit volgt dat vergunningvoorschriften over een hittewerende bekleding op tankwagens niet zijn toegestaan. Dit wegens strijd met het Unierecht. In een eerdere uitspraak bepaalde de Raad van State al dat een verbeterde vulslang niet in strijd met het Unierecht is.

De verkleinde afstanden in de Revi op basis van deze hittewerende bekleding zijn hierdoor niet meer van toepassing. Het RIVM heeft in een briefrapport deze afstanden herberekend.

Het bevoegd gezag zal bij aanvragen om een omgevingsvergunning zelf moeten voorzien in een adequaat niveau van externe veiligheid. Dit geldt ook voor wijzigingen van het bestemmingsplan. Bij de onderbouwing van het besluit kan gebruik gemaakt worden van dit briefrapport. In dit rapport staan in tabel 3.1 voor een reeks van jaarlijkse doorzetten van LPG de afstanden voor het plaatsgebonden risico van 10-6 per jaar waarbij de hittewerende coating niet is meegenomen. Deze afstanden moeten worden toegepast als deze groter zijn dan de in de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) genoemde afstanden. Zijn de afstanden uit de tabel kleiner, dan wordt aangeraden om de Revi-afstanden toe te passen.

Nieuwe afstanden in het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL)

Omdat de Revi-afstanden niet meer van toepassing zijn, moeten deze worden aangepast. Het voornemen is om die afstanden uit het BAL te vervangen door de afstanden uit het briefrapport. Daarnaast zal het ministerie van IenW beleid maken voor bestaande situaties. Het ministerie van IenW adviseert het bevoegd gezag om eerst de aanpassing van de regelgeving af te wachten als het gaat om het voorzien van een adequaat niveau van externe veiligheid bij bestaande situaties. Ook als het gaat om het aanpassen van de afstanden in het register externe veiligheidsrisico's (REV). In het REV komt een bijsluiter waarin de gebruiker wordt gewezen op de ontstane situatie.

Rekenvoorschriften groepsrisico

Vanwege de uitspraak van de Raad van State moet voor de berekening van het groepsrisico altijd uitgegaan worden van tankwagens zonder hittewerende bekleding. De website van het RIVM heeft een aparte pagina over de rekenmethode.

Meer lezen: