Wijziging Regeling geluid 2014

Op 9 mei 2014 is een regeling tot wijziging van de Regeling geluid milieubeheer gepubliceerd (Staatscourant 2014, nr. 12863). Deze wijziging is op 1 juli 2014 in werking getreden.

Deze regeling strekt tot wijziging van artikel 14 en bijlage 3 van de Regeling geluid milieubeheer (hierna: Rgm). De bepalingen in deze regeling strekken onder meer ter uitvoering van hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer. In dit hoofdstuk is het systeem van geluidproductieplafonds voor rijksinfrastructuur neergelegd.

Wijziging artikel 14

In het oorspronkelijke artikel 14 van de Rgm is bepaald dat de Minister van Infrastructuur en Milieu zorg draagt voor een kwaliteitsplan voor het geluidregister. Met dit kwaliteitsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe het geluidregister wordt beheerd en hoe de kwaliteit van het geluidregister wordt gewaarborgd.

Onderdeel van het kwaliteitsplan zijn in ieder geval de beschrijvingen van de procedures voor het actualiseren van de gegevens, de vindbaarheid van de gegevens en het reageren op een verzoek over het geluidregister of de daarin opgenomen gegevens.

Met deze wijziging is een onderdeel d toegevoegd aan de procedures die in het kwaliteitsplan moeten worden opgenomen. Dit onderdeel d ziet op het wijzigen van gegevens in het register als sprake is van kennelijke verschrijvingen. Het gaat enkel om gegevens, niet zijnde brongegevens in de zin van artikel 2, eerste lid, van de Rgm. De aanpassing van gegevens mag niet leiden tot een wijziging in de hoogte van geluidproductieplafonds. Het gaat hierbij expliciet om gegevens die correct zijn in de onderliggende documenten of bestanden maar die verkeerd zijn gepubliceerd in het register. Voorbeeld hiervan is verwisseling van gegevens die worden gehanteerd bij het modelleren van de hoogte van schermen in een akoestisch model. Verwisseling van dergelijke gegevens heeft geen gevolgen voor de vastgestelde waarde van een geluidproductieplafond en de gegevens worden niet aangemerkt als brongegevens in de zin van artikel 2, eerste lid, van de Rgm. De verschrijving heeft wel gevolgen voor toekomstige situaties, waarbij de gegevens over de betreffende schermen worden benut voor akoestisch onderzoek. Onjuistheden die het gevolg zijn van fouten in onderliggende documenten of bestanden kunnen niet op deze manier gecorrigeerd worden.

Door deze wijziging wordt voor iedereen expliciet duidelijk dat en op welke wijze kennelijke verschrijvingen die geen invloed hebben op het geluidproductieplafond, eenvoudig en snel worden gecorrigeerd door de beheerder. Dit is ingegeven door het belang van een actueel en betrouwbaar register.

Wijziging bijlage 3

Deze regeling strekt verder tot wijziging van bijlage 3 behorende bij de Rgm.

Gebleken is dat de actueel geraamde kosten voor lage schermen langs spoorwegen aanmerkelijk hoger en de kosten van raildempers aanmerkelijk lager zijn dan de voor het huidige doelmatigheidscriterium gehanteerde uitgangspunten. De wijziging van bijlage 3 zorgt er voor dat bij het afwegen van maatregelen met het doelmatigheidscriterium met deze gewijzigde kosten rekening wordt gehouden en dat het beschermingsniveau gelijkwaardig blijft.

De in bijlage 3 opgenomen kentallen voor wegen zijn ongewijzigd gebleven.

Overgangsrecht

Deze regeling bevat overgangsrecht met betrekking tot voorzieningen voor afronding van lopende procedures.