Wijziging Subsidieregeling sanering verkeerslawaai II

Per 1 april 2011 is de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai gewijzigd. Dit is gebeurd middels de Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 24 maart 2011, nr. BJZ2011040418, houdende wijziging van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (Scrt. 5355, Jaargang 2011).

Op grond van artikel 13a van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (hierna: de subsidieregeling) wordt de subsidie voor geluidreducerende maatregelen aan de constructie van de weg berekend met toepassing van bijlage A, onderdeel 2, bij de subsidieregeling. Uit de betreffende tabel volgt dat een minimale geluidsreductie (hierna: reductie-eis) moet worden gehaald alvorens een maatregel subsidiabel is. Zo ook voor het aanbrengen van een dunne geluidreducerende deklaag (hierna: stil wegdek). De reductie-eis voor het vervangen van elementenverharding door een stil wegdek was vastgesteld op 8 dB, de reductie-eis voor het vervangen van dicht asfalt beton door een stil wegdek was vastgesteld op 4 dB.

Deze reductie-eisen zijn ondertussen achterhaald. Gebleken is dat een stil wegdek bestaande uit een dunne geluidreducerende deklaag waarmee een geluidsreductie van 7 respectievelijk 3 dB wordt behaald, een langere levensduur heeft dan een wegdek dat een reductie van 8 respectievelijk 4 dB oplevert. Voor de lange termijn maakt het daarom weinig uit of er een stil wegdek wordt neergelegd dat een geluidsreductie van 7 dan wel 8 dB respectievelijk 3 of 4 dB oplevert. Dit is een van de oorzaken dat in de praktijk eigenlijk geen gebruik meer wordt gemaakt van stille wegdekken die 8 respectievelijk 4 dB geluidsreductie opleveren en de toepassing van stille wegdekken met een geluidsreductie van 7 respectievelijk 3 dB gebruikelijker is geworden.

Gelet op deze ontwikkeling zijn de reductie-eisen in de tabel in onderdeel 2 van bijlage A bij de subsidieregeling te streng. Met de onderhavige wijziging wordt deze dan ook met één dB verlicht, waardoor meer wegen kunnen worden voorzien van een stil wegdek. Praktisch betekent dit dat de reductie-eis voor het vervangen van elementverharding door stil wegdek van 8 dB naar 7 dB gaat en voor het vervangen van dicht asfalt beton door stil wegdek van 4 dB naar 3 dB. Voor de overzichtelijkheid is de gehele tabel vervangen.

De wijziging heeft geen financiële consequenties, het vigerende subsidieplafond blijft ongewijzigd.

NB. De regeling treedt in werking met ingang van een van de vaste verandermomenten van regelgeving, namelijk 1 april 2011. De termijn van twee maanden tussen publicatie en ingangsdatum kon hierbij niet in acht genomen worden wegens het publieke nadeel van een vertraagde invoering. De verlaging van de reductie-eis brengt met zich mee dat meer aanvragen in aanmerking kunnen komen voor subsidie. De doelgroep van de regeling, te weten gemeenten en provincies, zijn gebaat bij een spoedige inwerkingtreding.