Circuitwet

Op 8 april 2010 is de zogenaamde Circuitwet in werking getreden. Deze wetswijziging van de Wgh maakt het mogelijk om internationale wedstrijden op internationale circuits (Zandvoort, Assen) te houden. Hiervoor wordt voor deze circuits de uit vergunningverlening bekende twaalfdagenregeling in de Wgh opgenomen.

Deze wetswijziging is 16 maart in het staatsblad (Jaargang 2010, nr. 112) gepubliceerd.

Deze wetswijziging van de Wgh heeft, behoudens de circuits in Assen en Zandvoort, geen inhoudelijke gevolgen voor de beoordeling van industrie-, weg- en spoorweglawaai in de Wgh.

In artikel 1 Wgh wordt in de alfabetische rangschikking een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • internationaal racecircuit: TT-Circuit Assen, Circuit Park Zandvoort of een ander bij ministeriële regeling aan te wijzen verhard circuit voor het houden van grootschalige internationale wedstrijden voor gemotoriseerde voertuigen;

Artikel 1b, tweede lid Wgh, komt te luiden:

  1. In afwijking van artikel 1 wordt in deze wet en de daarop berustende bepalingen bij de bepaling van de geluidsbelasting in dB(A) vanwege een industrieterrein buiten beschouwing gelaten:a. het geluid van windturbines welke duurzame energie opwekken;b. het geluid vanwege een internationaal racecircuit gedurende ten hoogste 12 dagen per kalenderjaar.

U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 31 998.

Belangrijkste kamerstukken: