Huisvestingswet 2014

Op 1 januari 2015 zijn de "Nieuwe regels met betrekking tot de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad (Huisvestingswet 2014)" in werking getreden.

De Huisvestingswet 2014 biedt gemeenten een instrumentarium om in te grijpen in de woonruimteverdeling en de samenstelling van de woonruimtevoorraad.

Algemene informatie

Gemeenten kunnen met de Huisvestingswet 2014 onevenwichtige en onrechtvaardige effecten bestrijden van schaarste aan goedkope woonruimte. Daarnaast kunnen zij de leefbaarheid bevorderen als is voldaan aan de vereisten van subsidiariteit en proportionaliteit.
De wet voert onder andere een kleine wijziging door in de Wgh.

Status
Dit wetsvoorstel is op 11 maart 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. Op 3 juni 2014 is het wetsvoorstel aangenomen door de Eerste Kamer (Staatsblad, jaargang 2014, nr. 248). Het besluit over inwerkingtreding is op 1 september genomen (Staatsblad, jaargang 2014, nr. 323).
De wet is op 1 januari 2015 in werking getreden.
U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 32 271.

Belangrijkste kamerstukken in dit dossier:

Aanpassing Wgh

Artikel 45 van de Huisvestingswet 2014 wijzigt artikel 1 van de Wet geluidhinder:
"In artikel 1 van de Wet geluidhinder wordt «als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder e, van de Huisvestingswet» vervangen door: als bedoeld in artikel 1, onder j, van de Wet op de huurtoeslag."

In genoemde artikelen gaat het om de definitie van het begrip 'standplaats'. Inhoudelijk blijft de definitie onveranderd.