InfoMil Actueel 328

InfoMil Actueel

Eerste en Tweede Kamer verklaren ontwerp-KB Omgevingswet niet controversieel

Zowel de Eerste als de Tweede Kamer heeft het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) niet controversieel verklaard. Op 25 februari 2021 debatteert en stemt de Tweede Kamer over het ontwerp-KB.

‘Thinkers in residence’ onderzoeken de staat van en bewustzijn over het Vlaamse bodemkapitaal

De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschap en Kunsten heeft twee internationale experts gevraagd om de staat van het Vlaamse bodemkapitaal te onderzoeken. Hun rapportage leidt in de Vlaamse krant de Standaard tot de kop ‘We verkwanselen het kapitaal van onze bodems in ijltempo’.

Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat werken samen aan natuurherstel Verdronken Land van Zuid-Beveland

Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat gaan samen het getijdennatuur in de Oosterschelde herstellen door een deel van het Verdronken land van Zuid-Beveland op te hogen met baggerslib. De slikken en zandplaten behouden  daardoor hun functie als voedselgebied voor watervogels.

Op weg naar betrouwbare microplastic monitoring in de grote rivieren

Samen met Duitse en Belgische overheidsinstanties gaat Rijkswaterstaat onderbouwen hoe men microplastics in rivierwater kan bemonsteren en meten.

Nieuwe was-wordt-tabel luchtemissies, ZZS en geur

De webpagina met was-wordt-tabellen is aangevuld met een tabel over luchtemissies, zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en geur. Ook zijn de bestaande tabellen geactualiseerd, onder andere met het Invoeringsbesluit en de Invoeringsregeling. De was-wordt-tabellen gaan vooral over de belangrijkste inhoudelijke verschillen tussen het Activiteitenbesluit en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Nu online: houtstookregels en de Omgevingswet

In het omgevingsplan kunnen gemeenten lokale regels vastleggen voor het gebruik van bijvoorbeeld open haarden, houtkachels en vuurkorven. Ook de omgevingsvisie of een programma kunnen decentrale overheden inzetten voor houtstookbeleid en maatregelen. Daarnaast blijven enkele landelijke regels gelden.

26 februari: Hoe maak je de omgeving gezonder - van plannen naar uitvoering

Het Netwerk Maak ruimte voor gezondheid organiseert op 26 februari 2021 in de ochtend een webinar over het verankeren van gezondheid in omgevingsplannen. Wat zijn kansen en dilemma’s bij het realiseren van gezondheidsambities in de praktijk?