Permanent worden Chw - resterend deel

Op 1 november 2014 is het resterende deel van de "Wet van 28 maart 2013 tot wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent worden van de Chw en het aanbrengen van verbeteringen in het omgevingsrecht" in werking getreden. Het eerste deel is sinds 25 april 2013 van kracht. Deze wet past ook de Wgh op verschillende punten aan.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) werkt aan het vereenvoudigen en verbeteren van het omgevingsrecht. Twee wetten en een AMvB zijn opgesteld om een aantal wetten en AMvB's binnen het omgevingsrecht aan te passen. Deze zijn per 1 november 2014 van kracht. Het gaat om:

  • de wet 'Permanent maken Chw' (pChw)
  • de wet 'Reparaties Wm en pChw'
  • het besluit 'Wijziging AMvB's ivm pChw'

Deze wijzigingen hebben gevolgen voor de Chw, Mer, Wabo, Wgh, Wm en Wro.

Algemene informatie

Deze wet zorgt ervoor dat de werkingsduur van de Chw voor onbepaalde duur is verlengd. Als gevolg van het overnemen van het advies van de Raad van State betreffende het Permanent maken van de Chw, zijn het wetsvoorstel en de memorie van bijbehorende toelichting destijds substantieel gewijzigd. De kabinetsaanpak richt zich in eerste instantie op snelle verbeteringen binnen het bestaande stelsel ('quick wins'). Deze wet bestaat uit twee onderdelen.

  1. Als eerste geeft deze wet een permanente werking aan de tijdelijke regelingen in de Chw. De looptijd van de wet, die zou eindigen op 1 januari 2014, is voor onbepaalde tijd te verlengt (hoofdstuk 1 van dit wetsvoorstel). Ook zijn onderdelen van de Chw geactualiseerd.
  2. Daarnaast bevat deze wet enkele (de Chw aanvullende) verbeteringen van het omgevingsrecht (hoofdstuk 2 van het wetsvoorstel). Het gaat om gerichte verbeteringen die op korte termijn zijn te realiseren (quick wins). De verbeteringen zijn gegroepeerd rondom drie inhoudelijke thema's: (1) minder lasten, (2) snelle, flexibele en zorgvuldige besluitvorming en (3) het wegnemen van problemen in de praktijk. De wijzigingen rondom deze thema's zijn nader toegelicht in paragraaf 3 van het algemeen deel van de memorie van toelichting en in het artikelsgewijze deel. De wijzigingen in hoofdstuk 2 zijn per thema in afzonderlijke paragrafen gegroepeerd.

Status
Het wetsvoorstel is op 17 januari 2013 aangenomen door de Tweede Kamer en op 28 maart 2013 door de Eerste Kamer. Onderdelen van de wet zijn op 25 april 2013 in werking getreden. Het resterende deel van de wet is op 1 november 2014 in werking getreden, gelijktijdig met de wet 'Reparaties Wm en pChw' en het besluit 'Wijziging AMvB's ivm pChw'.
U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 33 135.

Belangrijkste kamerstukken
in dit dossier:

Aanpassing Wgh

Het onderdeel van de wet pChw - artikel 2.2.2 - dat betrekking heeft op de Wet geluidhinder (Wgh) is per 1 november 2014 in werking getreden. De wijziging van de Wgh door middel van artikel 2.2.2 zijn:

  • Onderdeel A van de pChw past de artikelen 49, 58 en 76a Wgh aan. De wet 'Reparaties Wm en pChw' (wetsnummer 33 919) past dit onderdeel A nogmaals aan. Informatie over die wijziging vindt u onder Reparaties Wm en pChw.
  • artikel 110c Wgh is zodanig aangepast dat de verplichting tot het volgen van de uitgebreide procedure (afdeling 3/4 Awb) niet geldt bij het nemen van een omgevingsvergunning tot afwijken van het bestemmingsplan op basis van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°. In dat geval dient het besluit tot het vaststellen van de hogere geluidgrenswaarden uiterlijk gelijktijdig met het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning te zijn genomen.