ABRvS 201000357/1/M1, 1 december 2010 (Veranderingsvergunning Noord-Holland)

Essentie: Bij een veranderingsvergunning is alleen de bijdrage ten gevolge de uitbreiding relevant voor de NIBM-toets luchtkwaliteit, en niet de bijdrage van de inrichting als geheel.

Toetsingskader: Wet milieubeheer (artikel 5.16)

Betreft: Besluit van provincie Noord-Holland (GS) tot verlening van een veranderingsvergunning voor het be- en verwerken van metaalafvalstoffen

Relevante overwegingen:
2.8.3. In het bij de aanvraag gevoegde rapport [...] zijn verspreidingsberekeningen gemaakt voor stikstofdioxide en zwevende deeltjes. In dit rapport wordt geconcludeerd dat de roterende oven niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentraties. Voorts heeft het college bij het verweerschrift kaarten gevoegd met contouren van de concentraties stikstofdioxide en zwevende deeltjes. Aan de deskundige zijn rekenjournaals voor onder andere deze stoffen overgelegd.
Anders dan [appellante] en anderen betogen, is bij de beantwoording van de vraag of de uitoefening van de bevoegdheid niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie in de buitenlucht van een stof waarvoor in bijlage 2 bij de Wet milieubeheer een grenswaarde is opgenomen, in dit geval niet de bijdrage van de inrichting als geheel van belang maar alleen die van de uitbreiding, nu de bevoegdheidsuitoefening in dit geval de beslissing op de aanvraag om een veranderingsvergunning betreft. [...]

Datum uitspraak:
1 december 2010
Zaaknummer:
201000357/1/M1
Vindplaats:
www.raadvanstate.nl