Lucht, water

Lucht, water en energiebesparing vormen samen met bodem de klassieke milieuthema's. Hoewel klassiek, zijn de thema's nog steeds actueel. Veel regelgeving richt zich op het beperken van energieverspilling en de uitstoot van stoffen naar water, bodem en lucht. Voorbeelden van Europese regelgeving zijn de Richtlijn industriële emissies, BREFs, rapportageverplichting vanuit PRTR en IPPC en de F-gassenverordening.

Lucht

Binnen het thema lucht vindt u informatie over luchtvervuiling en het overheidsbeleid om die te bestrijden. Een voorbeeld is het Nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit (NSL) en de monitoring daarvan. Daarnaast vindt u hier informatie over uitstoot van emissies naar de lucht zoals zeer zorgwekkende stoffen, oplosmiddelen, koudemiddelen en fijnstof. Emissies van stoffen naar de lucht kunnen ook geurhinder veroorzaken.

De website geeft informatie over wetten en richtlijnen zoals het Activiteitenbesluit en de Wet milieubeheer (titel 5.2). Ook staan hier hulpmiddelen zoals rekenmodellen en beslisschema's.

Water

In het handboek water staat alle informatie over de wet- en regelgeving voor lozingen vanuit huishoudens, bedrijven (inrichtingen) en voor lozingen die plaatsvinden buiten inrichtingen. Er wordt uitgebreid ingegaan op de herstructurering van de regelgeving voor lozingen. Onder het onderdeel afvalwater vindt u, naast het handboek, veel gestelde vragen en antwoorden en praktische informatie over controleaspecten van activiteiten met afvalwaterlozingen.

Energiebesparing

Om energie te besparen vindt u binnen het thema energiebesparing de hulpmiddelen voor de uitvoeringspraktijk, zoals de Uniforme leidraad energiebesparing en Energiebesparing en Winst. Ook staat er meer informatie over onder andere terrasverwarmers, "slimme deuren" en ontwikkelingen op het gebied van beleid en technologie.