201007814/1/R3, 21 maart 2012 (Bestemmingsplan Maarssen-Dorp, gemeente Stichtse Vecht)

Essentie: Zichtjaren: Het is gebruikelijk om berekeningen uit te voeren voor het jaar voorafgaand aan de ontwikkeling, het jaar waarin de ontwikkeling zal plaatsvinden en een jaar dat ligt in de planperiode. Vanwege de dalende achtergrondconcentratie zal een beoordeling van de luchtkwaliteit in latere jaren niet leiden tot de conclusie dat de luchtkwaliteit zal verslechteren.

Toetsingskader: Wet milieubeheer

Betreft: Vaststellen bestemmingsplan

Relevante overwegingen:
2.2.10. Met betrekking tot het betoog van [appellant sub 1 A] dat in het luchtkwaliteitsonderzoek ten onrechte slechts berekeningen zijn gemaakt voor de jaren 2009, 2010 en 2015, overweegt de Afdeling dat het gebruikelijk is om berekeningen uit te voeren voor het jaar voorafgaand aan de ontwikkeling, het jaar waarin de ontwikkeling zal plaatsvinden en een jaar dat ligt in de planperiode. De achtergrondconcentraties waarvan het gebruik is vastgelegd in artikel 69 van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit gaan uit van dalende concentraties van de te beoordelen stoffen. Beoordeling van de luchtkwaliteit in latere jaren dan 2015 zal derhalve niet leiden tot de conclusie dat de luchtkwaliteit zal verslechteren. Volgens het deskundigenbericht vormt de conclusie dat, ondanks een autonome groei van het verkeer geen sprake is van een toename van luchtverontreiniging, dan ook geen aanleiding om aan te nemen dat de berekeningen niet juist zijn.

Nu [appellant sub 1 A] ook overigens niet aannemelijk heeft gemaakt dat het onderzoek naar de luchtkwaliteit op onjuiste uitgangspunten is gebaseerd, heeft de raad zich naar het oordeel van de Afdeling terecht op het standpunt gesteld dat het aspect van de luchtkwaliteit niet aan het plan in de weg staat. Het betoog faalt.

Datum uitspraak:
21 maart 2012
Zaaknummer:
201007814/1/R3
Vindplaats:
www.raadvanstate.nl