ABRvS 201102875/1/A4, 25 juli 2012 (Revisievergunning pluimveebedrijf)

Essentie: Houdbaarheid onderzoeksgegevens: Ten tijde van de besluitvorming is een vernieuwde versie van het rekenmodel verschenen, maar vanwege de relatief geringe verschillen tussen de versies van het rekenprogramma en het feit dat de berekende concentraties ruim onder de grenswaarden liggen, volstaat het onderzoek.

Toetsingskader: Wet milieubeheer (titel 5.2), Regeling beoordeling luchtkwaliteit

Betreft: Besluit van gemeente Reusel-De Mierden (B&W) tot verlening van een revisievergunning aan een pluimveebedrijf

Relevante overwegingen:
2.18.2. Uit het rapport 'Onderzoek luchtkwaliteit (fijnstof PM10)' blijkt dat voor de berekeningen gebruik is gemaakt van het model Kema Stacks versie 2008.1. In het deskundigenbericht is vermeld dat dit model voldoet aan standaardrekenmethode 3, maar dat dit ten tijde van het nemen van het bestreden besluit niet de meest recente versie van het model was. Vanwege de relatief geringe verschillen tussen de versies van het rekenprogramma en gelet op het feit dat de berekende concentraties ruim onder de grenswaarden liggen, wordt in het deskundigenbericht geconcludeerd dat niet wordt verwacht dat overschrijdingen van de grenswaarden plaatsvinden indien een meer recente versie van het rekenprogramma was gebruikt. Er bestaat geen aanleiding deze conclusie onjuist te achten.

2.18.4. Gelet op het vorenstaande bestaat geen aanleiding voor het oordeel dat het college het rapport niet aan zijn beoordeling ten grondslag had mogen leggen.

Datum uitspraak:
25 juli 2012
Zaaknummer:
201102875/1/A4
Vindplaats:
www.raadvanstate.nl