Beperkt kwetsbare objecten

Vraag

Wat zijn beperkt beperkt kwetsbare objecten?

Antwoord

In artikel 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen is een definitie opgenomen van een beperkt kwetsbaar object. Beperkt kwetsbare objecten zijn:

  • verspreid liggende woningen van derden met een dichtheid van maximaal 2 woningen per hectare;
  • dienst- en bedrijfswoningen van derden;
  • kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van minder of gelijk aan 1.500 m2 per object;
  • restaurants, voor zover hierin geen grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig plegen te zijn;
  • winkels met een totaal bruto vloeroppervlak van minder of gelijk aan 2.000 m2, voor zover zij geen onderdeel uitmaken van een complex waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd, waarvan het gezamelijk bruto oppervlak meer dan 1.000 m2 bedraagt en waarin een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd;
  • sporthallen, zwembaden en speeltuinen;
  • sport- en kampeerterreinen en terreinen bestemd voor recreatieve doeleinden, voor zover zij niet bestemd zijn voor het verblijf van meer dan 50 personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen;
  • bedrijfsgebouwen, voor zover zij geen gebouwen zijn waarin grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig plegen te zijn zoals: kantoorgebouwen en hotels met een bruto oppervlak van meer dan 1.500 m2 per object / complexen waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamelijk vloeroppervlak meer dan 1.000 m2 bedraagt, en winkels met een totaal oppervlak van meer dan 2.000 m2 per object, voor zover in die complexen of in die winkels een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd;
  • objecten die met onder a tot en met e en genoemde gelijkgesteld kunnen worden uit hoofde van de gemiddelde tijd per dag gedurende welke personen daar verblijven, het aantal personen dat daarin doorgaans aanwezig is en de mogelijkheden voor zelfredzaamheid bij een ongeval, voorzover die objecten geen kwetsbare objecten zijn;
  • objecten met een hoge infrastructurele waarde, zoals een telefoon- of elektriciteitscentrale of een gebouw met vluchtleidingsapparatuur, voorzover die objecten wegens de aard van de gevaarlijke stoffen die bij een ongeval kunnen vrijkomen, bescherming verdienen tegen de gevolgen van dat ongeval.

Toelichting

De definitie van kwetsbare objecten en van beperkt kwetsbare objecten is gegeven in artikel 1 van het Bevi. Sinds het Bevi in werking is getreden is er veel discussie geweest over (beperkt) kwetsbare objecten. In de artikelsgewijze toelichting van de wijziging van het Bevi is op de belangrijkste aspecten ingegaan. Daarnaast is paragraaf 5.3 uit de oorspronkelijke Nota van toelichting bij het Bevi van 2004 nog steeds een belangrijk handvat.

Door de wijziging is duidelijk gemaakt dat ook woonboten en woonwagens een kwetsbaar danwel beperkt kwetsbaar object kunnen zijn. Daarnaast wordt door een wijziging van Bevi artikel 1 lid 1 sub l onderdeel c (oorspronkelijk sub m) nog eens duidelijk gemaakt dat de daarin genoemde kantoorgebouwen, hotels en complexen in elk geval kwetsbare objecten zijn maar dat het bevoegd gezag hier ook andere gebouwen onder kan verstaan.

Beoordelingsvrijheid

In Bevi artikel 1 en de oorspronkelijke Nota van toelichting is te lezen dat het het bevoegd gezag vrij staat om een beperkt kwetsbaar object te behandelen als een kwetsbaar object. Twee hieronder genoemde uitspraken van de Raad van State maken duidelijk dat van deze bevoegdheid niet te lichtvaardig gebruik gemaakt kan worden.

Een uitspraak van de Raad van State hierover op 11 februari 2009 (200804697/1 Veghel) maakt duidelijk dat het bevoegd gezag zich bij de bepaling of er sprake is van een kwetsbaar danwel een beperkt kwetsbaar object bij hotels wel in eerste instantie moet richten op het bruto vloeroppervlak van 1500 meter en niet op het te verwachten aantal gasten zoals in de toelichting gesteld wordt. Een andere uitspraak in dit verband over bedrijfsverzamelgebouwen is te vinden op 20 december 2006 (200600358/1 maassluis).

Objecten binnen Bevi inrichting

Kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten zijn per definitie gelegen buiten de (eigen) risicoveroorzakende Bevi-inrichting. Kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten die onderdeel uitmaken van een andere Bevi inrichting zoals een kantoorgebouw worden op grond van artikel 1 lid 2 van het Bevi niet als (beperkt) kwetsbaar object beschouwd voor het plaatsgebonden risico. Zij moeten wel worden betrokken bij de beoordeling van het groepsrisico.