Ammoniak en Bevi

Vraag

In Bevi en Revi wordt ammoniak verschillende keren genoemd. Wat geldt er precies voor installaties met ammoniak?

Antwoord

Ammoniak koelinstallaties

Het Bevi is van toepassing op ammoniakkoelinstallaties met een inhoud van meer dan 1500 kg ammoniak. Deze ondergrens was voorheen 400 kg. Het Bevi sluit nu aan op de bovengrens voor ammoniakkoelinstallaties van het Activiteitenbesluit. Dit is gebeurd met een wijziging van artikel 2 lid 1 onderdeel g van het Bevi. De meeste ammoniak koelinstallaties zijn categoriaal, waarvoor de afstanden uit het Revi gelden.

Alleen hele grote koelinstallaties met meer dan 10 ton ammoniak zijn niet-categoriaal en daarvoor moet worden gerekend. Maar de afstanden uit de tabellen geven alsnog de minimumafstand aan bij de bepaalde  temperatuur en uitvoeringsopstelling. Revi artikel 8a regelt namelijk dat ook bij berekening van de contour volgens de rekenmethodiek Bevi, de contour minimaal zo groot is als in Revi bijlage 1 tabel 6 voor 8.000-10.000 kg ammoniak per installatie is genoemd. Dit omdat het onwenselijk is dat voor inrichtingen met een grotere inhoud van de ammoniakkoelinstallatie kleinere afstanden zouden gelden dan de maximale afstanden uit de tabellen.

Insluitsystemen met ammoniak

In de Revi is een aparte categorie opgenomen voor insluitsystemen met ammoniak. Dit betekent dat voor ammoniak moet worden aangesloten bij de ondergrens van artikel 1b sub a (insluitsystemen van ammoniak) en niet bij de ondergrens van artikel 1b sub f (insluitsystemen van -zeer- giftige stoffen.)

De ondergrens voor insluitsystemen voor ammoniak is daarom 1500 kg. Dit komt overeen met de ondergrens voor de ammoniakkoelinstallaties.

Voor ammoniakkoelinstallaties geldt dat deze tot een hoeveelheid van 10.000 kg ammoniak categoriaal zijn terwijl insluitsystemen met daarin ammoniak vanaf 1500 kg QRA-plichtig zijn.

Een insluitsysteem is gedefinieerd in de Revi: een of meer toestellen, waarvan de eventuele onderdelen blijvend met elkaar in open verbinding staan en die bestemd zijn om een of meer stoffen te omsluiten, waarbij een verlies van inhoud van een insluitsysteem niet leidt tot het vrijkomen van significante hoeveelheden gevaarlijke stof uit andere insluitsystemen.

In de IPO wegwijzer "externe veiligheid in de milieuvergunning" is de volgende definitie gegeven:

Insluitsysteem: Een op afstand inblokbaar installatieonderdeel dat gevaarlijke stoffen bevat. Dat kan een tank zijn, maar als zich geen op afstand bedienbare afsluiter tussen tank en installatie bevindt is de tank samen met de installatie aan te merken als één insluitsysteem.