Algemene maatregelen voor Seveso-inrichtingen

Er zijn voorschriften voor Seveso-inrichtingen en algemene maatregelen die zij moeten treffen. Zo zijn er regels over arbeidsomstandigheden en moeten bedrijven maatregelen nemen om zware ongevallen te voorkomen. De exploitant moet de maatregelen kunnen aantonen, anders geldt een exploitatieverbod.

Regels over arbeidsomstandigheden

Artikel 4.4 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) stelt dat de regels voor de bescherming van de gezondheid en veiligheid van de werknemers ook gelden voor:

  • de werkgever
  • de werkgever die zelf arbeid verricht en een zelfstandige
  • degene die de controle heeft over de Seveso-inrichting.

Daarbij werken zij samen met de exploitant.

Paragraaf 4.2 van het Bal is gebaseerd op de Omgevingswet, de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet veiligheidsregio’s.

Verplichtingen voor exploitant, werknemer en werkgever

De verplichtingen uit de Omgevingswet zijn gericht op de exploitant van de Seveso-inrichting. Dit komt overeen met de Seveso-richtlijn (Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, houdende wijziging en vervolgens intrekking van Richtlijn 96/82/EG van de). Al staat de term 'exploitant' niet expliciet in het Bal, dit is wel een leidend uitgangspunt. Dit komt overeen met de Seveso-richtlijn.

De Arbeidsomstandighedenwet spreekt over de werkgever. De begrippen werkgever en werknemer zijn omschreven in artikel 1, eerste en tweede lid, van de Arbeidsomstandighedenwet.

Een werkgever kan ook iemand zijn die zelf arbeid verricht of een zelfstandige is. Zij zijn dan verantwoordelijk voor de naleving van die bepalingen voor zover het hun eigen veiligheid en gezondheid betreft.

Maatwerk en maatwerkvoorschriften

Een maatwerkregel of maatwerkvoorschrift bij Seveso-inrichtingen kan alleen aanvullende maatregelen bevatten. Versoepeling met een maatwerkvoorschrift of een maatwerkregel is niet mogelijk. Dit komt omdat deze paragraaf uitvoering moet geven aan de Seveso-richtlijn. Dit staat in artikel 4.8 van het Bal.

Algemene verplichtingen

In artikel 4.9 van het Bal staat de volgende algemene verplichting voor een exploitant van een Seveso-inrichting: Alle maatregelen worden getroffen die nodig zijn om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor de gezondheid en het milieu te beperken.

Doel is de veiligheid van het werken met gevaarlijke stoffen te bevorderen.
In navolging van de Seveso-richtlijn gaat het daarbij om de gezondheid van mensen.

Onderzoek en maatregelen door de exploitant

De exploitant van de Seveso-inrichting moet zelf de risico’s van de bedrijfsactiviteiten onderzoeken. En treft de maatregelen die nodig zijn om de risico’s op zware ongevallen en de mogelijke gevolgen voor de gezondheid en het milieu te beperken. De maatregelen maken deel uit van het preventiebeleid van de Seveso-inrichting.

De verplichting is niet afhankelijk van wat er aan maatregelen in de omgevingsvergunning staat Het bevoegd gezag en de Inspectie SZW kunnen aanvullende maatregelen eisen. De omgevingsvergunning biedt voor het bevoegd gezag alleen de mogelijkheid om maatregelen te eisen ter bescherming van het milieu, waaronder de externe veiligheid.

Aantonen van getroffen maatregelen en handhaving

De exploitant moet tijdens inspecties kunnen aantonen dat alle maatregelen die nodig zijn ook daadwerkelijk zijn getroffen. Als dit niet zo is, dan geldt het exploitatieverbod. Dat geldt ook wanneer de maatregelen duidelijk onvoldoende zijn uitgevoerd.

Het bevoegd gezag kan hierop bestuursrechtelijk handhaven. Daarnaast kan de Inspectie SZW handhaven als de veiligheid van werknemers in het geding komt.

Meer informatie

Veiligheidsvoorschriften Seveso-inrichtingen (paragraaf 4.2 Bal)




Seveso-inrichting

Een Seveso-inrichting is een locatie die onder de Seveso-richtlijn valt vanwege de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen.

De richtlijn is opgesteld naar aanleiding van de ramp in het Italiaanse Seveso in 1976.

Lees meer over wat een Seveso-inrichting is.

Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is één van de 4 algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) onder de Omgevingswet. Het Bal bevat regels van het Rijk over activiteiten in de fysieke leefomgeving.

Lees meer op Inhoud Besluit activiteiten leefomgeving.

Seveso-richtlijn

Europese richtlijn die de risico's beperkt van zware ongevallen door gevaarlijke stoffen.

Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, houdende wijziging en vervolgens intrekking van Richtlijn 96/82/EG van de Raad (PbEU 2012, L 197).