Aanpak zwerfafval recreatiestranden rivieroevers succesvol

Zwerfafval is op veel plekken een probleem, maar zeker op recreatiestranden langs de rivieren. Het zorgt voor vervuiling op de stranden en omringende natuur zelf, het belandt in de rivieren en uiteindelijk in zee. Het is in essentie het gedrag van recreanten dat je wilt aanpakken. Maar hoe? Stefan van der Wal van Rijkswaterstaat en Marcel Peters van de gemeente Nijmegen vertellen er meer over. 'Zet de gedragsbril op.'

Stefan van der Wal

Stefan van der Wal, adviseur zwerfafval, gedrag en circulaire economie, Rijkswaterstaat

Het afgelopen jaar heeft Rijkswaterstaat diverse pilots uitgevoerd om bronnen aan te pakken van (plastic)afval op rivieroevers. Denk aan afval dat ontstaat door de binnenvaart, op stadskades, bij bedrijven, bij riooloverstorten na hevige regelval, of afval dat verwaait vanuit bouwcontainers. Maar de grootste veroorzaker van afval op rivieroevers zijn de recreanten. Rijkswaterstaat testte op 4 pilotlocaties gedragsmaatregelen om zwerfafval van die doelgroep te verminderen: Kampen (IJssel), Wageningen (Nederrijn), Nijmegen (Waal) en Roermond (Maas). In deze gebieden hebben regionale diensten van Rijkswaterstaat samengewerkt met andere terreinbeheerders en -eigenaren zoals gemeenten en natuurbeheerders.

'De resultaten zijn opmerkelijk.' Dat zegt Stefan van der Wal, adviseur zwerfafval, gedrag en circulaire economie bij Rijkswaterstaat. Volgens hem komt dat vooral door de grondige analyse van de lokale problematiek, uitgevoerd door bureau D&B waar een team gedragspsychologen werkt. 'Alle pilotgebieden bleken in de nametingen schoner. Op het stadstrand Nijmegen lieten bezoekers een jaar na de pilot tot zelfs zeventig procent minder afval achter. Dus ook op de lange termijn is deze aanpak effectief.'

Subdoelgroepen

Binnen de groep recreanten zijn er natuurlijk verschillen. 'Nijmegen en Wageningen zijn studentensteden met een relatief groot aandeel 18- tot 25-jarigen, wisselend van samenstelling', analyseert Van der Wal, 'terwijl het in Kampen steeds om dezelfde grotere vriendengroepen ging.' In het Asseltse plassengebied bij Roermond gaat het met name om zogeheten panvissers. 'Ze verblijven er regelmatig het hele weekend, maken plezier en zijn over het algemeen minder bezig met de kwestie dat ze in een bepaalde omgeving zitten waar ze een verantwoordelijkheid voor hebben.'

Kijktip: LIVES

Een ander initiatief is LItterfree riVErs and Streams (LIVES), een project van instanties in Nederland, België en Duitsland om plastic afval in de Maas en de beken die hierin uitmonden met minimaal 50% terug te dringen. In een reeks filmpjes op YouTube is te zien welke uitdagingen de deelnemers aan het LIVES-project hebben om hun droom, een plasticvrije rivier in 2030, te verwezenlijken.

Prompts

Aan de basis van het succes ligt gebiedsinrichting, plus informatievoorziening. 'Voldoende mogelijkheden om je van afval te ontdoen. Een slimme combinatie van schoonmaken en schoonhouden. Bij warm weer en veel bezoekers liefst dagelijks. En goede communicatie, zodat mensen begrijpen wat de bedoeling is', legt Van der Wal uit. D&B testte diverse (gedrags)interventies: van opvallende blauwe afvalbakken tot het beïnvloeden van de sociale norm via boodschappen op afvalzakjes die bezoekers bij de entree van het gebied mee konden nemen. Evenals welkomstbogen en prompts. 'Welkomstbogen herinneren mensen eraan dat ze niet op een soort anonieme plek zijn, maar in de natuur, op een plaats die van iemand is', zegt Van der Wal. 'De prompts zijn borden waarmee je nog eens de aandacht vestigt op wat je wilt bereiken. Ze zijn precies daar neergezet waar het ongewenste gedrag ontstaat, wanneer mensen hun afval willen achterlaten en nog eenmaal naar de waterlijn kijken. Als ze dan "Bedankt dat je het hier schoon houdt" lezen, is dat effectief.'

Ook Catchy helpt mee

In juli 2020 is Rijkswaterstaat in de Nieuwe Maas bij Rotterdam gestart met het innovatieve opvangsysteem Catchy. Doeken aan de onderzijde van twee drijfarmen vangen zowel drijvend zwerfafval als afval tot 1 meter onder water op en leiden het naar het opvangsysteem. Rijkswaterstaat leegt, sorteert en analyseert het afval maandelijks. 'Dit is geen bronaanpak, maar end-of-pipetechnologie', analyseert Van der Wal. 'Het is met name bedoeld om ons inzicht te vergroten. Het genereert veel media-aandacht, wat riskant is als mensen denken: "Ach, het is allemaal zo erg niet, ze vissen het afval er wel weer uit." De bronaanpak mag dan minder catchy zijn, het is waarschijnlijk veel effectiever.' De Catchy is net als andere vangsystemen zoals bubble barriers erg kostbaar en vangt slechts een gedeelte van het plastic afval weg.

Marcel Peters

Marcel Peters, kwaliteitsbeheerder Afval & Reiniging, gemeente Nijmegen

Olifant in de kamer

De vraag is wie verantwoordelijk is voor het recreatieafval en daarmee de afvoerkosten. 'Het rivierwater en de eerste meters van de oevers zijn van Rijkswaterstaat, de volgende twintig meter kan bijvoorbeeld van Staatsbosbeheer zijn terwijl de dijk en het land erachter, waar de recreanten vandaan komen, van de gemeente is', legt Van der Wal uit. 'Dat is de olifant in de kamer die we vaak moeten benoemen en uit de kamer moeten krijgen.'

Het is herkenbaar voor Marcel Peters, kwaliteitsbeheerder Afval & Reiniging bij de gemeente Nijmegen en een van de pilotdeelnemers. 'Er was veel afstemming en uitzoekwerk nodig, ook financieel. De samenwerking verliep ontzettend prettig: ondanks de soms uiteenlopende belangen streefden alle partijen naar een zo optimaal mogelijk resultaat. Zo ging Rijkswaterstaat nu eens intern op zoek naar financieringsmogelijkheden en dan weer zocht ik binnen de gemeentelijke organisatie naar praktische mogelijkheden binnen onze huidige contracten.'

Zwerfophaalregeling

Onafhankelijk van de samenwerking zoals dit artikel beschrijft, is er de zwerfafvalophaalregeling (ZOR). Als bijvoorbeeld vrijwilligers na een periode van hoogwater afval opruimen in de uiterwaarden en daarbij 30 zakken vuil ophalen, is er geld beschikbaar om dit te laten afvoeren. De regeling kan iedere gemeente, vereniging of organisatie aanvragen en is een aanvulling op bestaande contracten en regelingen voor gebiedsbeheer.

Coronajaar 2020: dubbel zoveel afvalbakken

Nijmegen heeft twee stadstranden, zowel aan de stadskant als aan de overkant van de rivier. Zwemmen in de Waal zelf is niet toegestaan, maar in de nevengeul mag het wel, en de stranden en uiterwaarden zijn populair. 'We hebben goed samengewerkt, ook met Dar, de integrale aannemer die voor ons de reiniging en afvalinzameling uitvoert', blikt Peters terug. 'Vanwege corona telde het jaar 2020 zoveel bezoekers dat de Dar adviseerde het dubbele aantal afvalbakken neer te zetten en die op drukke dagen meerder keren per dag te legen.' Van der Wal rekent voor dat een dergelijk gebied inrichten al snel 20.000 euro kost, evenals een jaarlijks bedrag voor beheer. 'Ja, dat is veel geld. Nu geven we geen geld uit, maar de rivieren nemen alles mee richting zee en de natuur is de dupe. Uiteindelijk is het belastinggeld wat hier in gaat. Daar moeten we efficiënt mee omgaan, of het nu geld is van de gemeente, Staatsbosbeheer of Rijkswaterstaat. Als we mensen kunnen faciliteren en kunnen voorkomen dat het afval in het water terecht komt, kost het voor de lange termijn het minst. Dat is het enige wat we kunnen doen. Nee, wat we móéten doen.'

Aan de juiste knoppen draaien

Dit jaar, 2021, werkt Rijkswaterstaat aan de afronding van de pilots en
adviseert over implementatie van de resultaten. Als belangrijkste tip geeft Van der Wal aan dat ook medewerkers van kleinere gemeenten met weinig tijd en budget er verstandig aan doen zelf op hun stadstrand te gaan kijken. 'Ook in een uur zie je al zoveel gebeuren. Zet mensen centraal in plaats van beleid. Zet de gedragsbril op. Hoe je aan de juiste knoppen kunt draaien, zodat het ook echt gaat gebeuren. Ik denk dat daar nog een wereld mee te winnen is.'

Werkwijze schone recreatiestranden

Uitgebreide informatie over de pilots, onderzoeksmethoden en resultaten vindt u in de eindrapportage Bronaanpak zwerfafval oeverrecreatie: pilots Rijkswaterstaat. De snelle samenvatting (8 pagina's) heet Tips en interventies voor schone oevers – Werkwijze schone recreatiestranden en bevat de volgende aanbevelingen:

1. plaats opvallende afvalbakken

2. zorg dat de afvalbakken goed bereikbaar zijn

3. verplaats afvalbakken naar logische plekken

4. zorg voor voldoende afvalbakcapaciteit (en vertrouw daarin op de expertise van de afvaldienst)

5. verwijder tekenen van verloedering

6. beperk normoverschrijdend gedrag zoveel mogelijk (met gerichte handhaving); verwijder graffiti

7. maak het gebied (zeker bij mooi weer) dagelijks schoon

8. zorg voor een goede informatievoorziening, liefst met symbolen/pictogrammen: communiceer welk gedrag je graag wilt zien en bied handelingsperspectief

Aanvullende interventies zijn een welkomstboog, afvaltasjes en herinneringsborden (prompts).

Vragen over de bronaanpak zwerfafval? Neem contact op via zwerfafval@rws.nl.