Wanneer viel een mestbassin onder het Besluit landbouw en wanneer onder het Besluit mestbassins?

Vraag

Welke mestbassins vielen onder het (inmiddels vervallen) Besluit landbouw en welke onder het (inmiddels vervallen) Besluit mestbassins?

Antwoord

Het Besluit landbouw was niet van toepassing op zelfstandige mestbassins. Op deze bassins was in sommige gevallen het Besluit mestbassins van toepassing. Het Besluit mestbassins gold namelijk náást het Besluit landbouw.

Lag het mestbassin bij een inrichting die onder het Besluit landbouw viel, dan stonden in het Besluit landbouw de voorschriften voor deze mestbassins.

Werd in de inrichting dunne mest in mestbassins opgeslagen met een gezamenlijke oppervlakte van meer dan 750 m2, of een gezamenlijke inhoud van meer dan 2.500 m3 , dan was het Besluit landbouw niet meer van toepassing. Bij zulke grote mestbassins werd het hele bedrijf vergunningplichtig.

Bassins die tot stand zijn gebracht op of na 1 juni 1987

Als het mestbassin zo'n omvang had dat het Besluit mestbassins van toepassing was, en het mestbassin was tot stand gebracht op of na 1 juni 1987, dan werd voor dat bassin het Besluit mestbassins van toepassing verklaard. Dat stond in voorschrift 2.1.2 van het Besluit landbouw. Artikel 1, tweede en derde lid van het Besluit mestbassins werden in dat voorschrift niet van toepassing verklaard. De minimumafstanden van Besluit mestbassins waren dus niet meer van toepassing.

Daarvoor in de plaats stonden de afstandseisen in voorschrift 2.3.6 van het Besluit landbouw. De afstanden waren:

  • tenminste 50 meter van een object categorie IV of V;
  • tenminste 100 meter van een object categorie I, II of III.

Bij een gezamenlijk oppervlakte van de mestbassins van minder dan 350 m², waren de afstanden 25 en 50 meter. Voor bestaande situaties waren kortere afstanden toegestaan (voorschrift 2.3.7 Besluit landbouw).

Bassins die tot stand zijn gebracht vóór 1 juni 1987

Op mestbassins die tot stand zijn gebracht vóór 1 juni 1987 was het Besluit mestbassins niet van toepassing. Voor deze bassins stonden in voorschrift 2.1.3 van het Besluit landbouw voorschriften van de Bouwtechnische Richtlijnen mestbassins 1987 van toepassing verklaard. Verder golden er in voorschrift 2.1.6 extra eisen voor een mestbassin van vóór 1 juni 1987, waarbij geen afdekking was aangebracht.

In voorschrift 2.3.6 van het Besluit landbouw waren voor minimumafstanden tot aan geurgevoelige objecten opgenomen. Namelijk:

  • tenminste 50 meter van een object categorie IV of V;
  • ten minste 100 meter van een object categorie I, II of III.

Bij een gezamenlijke oppervlakte van minder bedraagt dan 350 m², waren de afstanden 25 en 50 meter. Voor bestaande situaties waren kortere afstanden toegestaan (voorschrift 2.3.7).

Bouwtechnische richtlijnen mestbassins


Zie ook